Trwa ładowanie...
d24q4th
d24q4th
espi

ACTION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

ACTION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Share
d24q4th
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 781 464 1 471 316 440 815 367 599
Zysk brutto ze sprzedaży 130 526 113 295 32 298 28 306
Zysk z działalności operacyjnej 36 417 19 767 9 011 4 939
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 27 411 15 344 6 783 3 834
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 547 -29 645 -1 125 -7 407
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 786 -3 140 -937 -785
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 853 32 988 2 438 8 242
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych 1 520 203 376 51
Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) 1,67 0,94 0,41 0,23
30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Aktywa, razem 710 611 585 027 161 092 147 723
Zobowiązania 505 511 396 349 114 597 100 081
Zobowiązania długoterminowe 18 088 21 688 4 100 5 476
Zobowiązania krótkoterminowe 487 423 374 661 110 497 94 604
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 205 100 188 772 46 495 47 666
Kapitał zakładowy 1 641 1 641 372 414
Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 410 000 16 410 000 16 410 000 16 410 000
Wartość księgowa na jedną akcję *) (w zł / EUR) 12,50 11,50 2,83 2,90
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 746 462 1 442 830 432 154 360 482
Zysk brutto ze sprzedaży 97 595 94 646 24 149 23 647
Zysk z działalności operacyjnej 28 620 18 072 7 082 4 515
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 20 147 13 165 4 985 3 289
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 138 -26 463 -1 766 -6 612
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 138 -4 919 1 024 -1 229
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 899 33 050 1 707 8 257
Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych 3 899 1 668 965 417
Zysk na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) 1,23 0,80 0,30 0,20
30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Aktywa, razem 710 577 601 790 161 085 151 956
Zobowiązania 498 553 398 830 113 020 100 707
Zobowiązania długoterminowe 17 867 21 600 4 050 5 454
Zobowiązania krótkoterminowe 480 686 377 230 108 969 95 253
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 212 024 202 960 48 065 51 249
Kapitał zakładowy 1 641 1 641 372 414
Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 410 000 16 410 000 16 410 000 16 410 000
Wartość księgowa na jedną akcję *) (w zł / EUR) 12,92 12,37 2,93 3,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RaportGKACTIONSA_3Q_2011.pdf Skonsolidowany raport III kwartał 2011 GK ACTION S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
ACTION Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-248 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Kazimierza 46/54
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
inwestor@action.pl www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)
d24q4th

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2011-11-07 Edward Wojtysiak Wiceprezes Zarządu
2011-11-07 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24q4th

Podziel się opinią

Share
d24q4th
d24q4th