Trwa ładowanie...
d429w15
miesiąc

Aegon OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 30-06-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny ...

Share
d429w15

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 30-06-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 716 175 290,11 99,77 Obligacje, bony i inne papiery 1 691 581 755,07 62,13 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom Akcje spółek notowanych na regulowanym 693 050 907,56 25,46 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 3 822 000,00 0,14 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 23 666 250,00 0,87 fundusze inwestycyjne zamknięte Inne niż zdematerializowane zgodnie z 116 142 994,00 4,27 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne Listy zastawne 30 871 800,00 1,13 Depozyty bankowe i bankowe papiery 117 623 000,00 4,32 wartościowe, w walucie polskiej Papiery skarbowe emitowane przez rządy 39 416 583,48 1,45 lub banki centralne państw będących
członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państw, z którymi Rzeczpospolitą Polską wiążą umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 2. Środki pieniężne 4 597 958,20 0,17 - na rachunku podstawowym 770,65 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 4 597 187,55 0,17 3. Należności 1 680 064,31 0,06

Razem aktywa 2 722 453 312,62 100,00

kom mra

d429w15

Podziel się opinią

Share
d429w15
d429w15