Trwa ładowanie...
dun6g30

AGORA - 3/2014? nabycie akcji spółki Stopklatka S.A. -aktualizacja raportu bieżącego 6/2013 (3/2014)

AGORA - 3/2014? nabycie akcji spółki Stopklatka S.A. -aktualizacja raportu bieżącego 6/2013 (3/2014)

Share
dun6g30

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 3/2014? nabycie akcji spółki Stopklatka S.A. -aktualizacja raportu bieżącego 6/2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. ("Spółka", "Agora") informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. Agora przyjęła nieodwołalną wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji spółki Stopklatka S.A. ("Akcje") oraz zawarła umowę sprzedaży Akcji ze spółką Kino Polska TV S.A. Było to możliwe dzięki spełnieniu w dniu 21 lutego 2014 r. warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego 2013 r. pomiędzy Spółką a Kino Polska TV S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 6/2013. W wyniku nabycia Akcji na mocy umowy, o której mowa powyżej, w dniu 12 marca 2014 r. na rachunku papierów wartościowych Spółki znajduje się 933.850 akcji spółki Stopklatka S.A., co stanowi 41,04% kapitału zakładowego spółki Stopklatka S.A. Akcje te uprawniają do 933.850 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Stopklatka S.A., co stanowi 41,04% ogólnej liczby głosów. Podstawą prawną niniejszego raportu jest: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 3/2014 – the purchase of Stopklatka S.A. shares – update of the regulatory filing 6/2013The Management Board of Agora S.A. (“The Company”, “Agora”) hereby informs that on March 12th, 2014 Agora accepted an irrevocable binding offer of sales of 933,850 shares of the company Stopklatka S.A. (“the Shares”) and executed the Shares sales agreement with the company Kino Polska TV S.A. It was possible due to the fulfillment, on February 21st, 2014, of the conditions set in the investment agreement executed on February 22nd, 2013 between the Company and Kino Polska TV S.A. about which the Company informed in the regulatory filing no. 6/2013.As a result of the Share purchase, on the basis of the agreement described above, 933,850 shares of the company Stopklatka S.A. was deposited on the Company’s security account on March 12th, 2014. The Shares constitute 41.04% of the share capital of the company Stopklatka S.A. and give right to 933,850 votes at the general meeting of shareholders of Stopklatka S.A., which
equals 41.04% of total number of votes.Legal basis of the report: art. 56 item 5 of the Act of Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies. (Journal of Laws 2013, item 1382). | | |
| | | | |

dun6g30

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Bartosz Hojka członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dun6g30

Podziel się opinią

Share
dun6g30
dun6g30