Trwa ładowanie...
d1t9uq8

AGORA - Odpisy aktualizacyjne w Grupie Agory (9/2012)

AGORA - Odpisy aktualizacyjne w Grupie Agory (9/2012)

Share
d1t9uq8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odpisy aktualizacyjne w Grupie Agory | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. ("Spółka" lub "Agora") z siedzibą w Warszawie informuje, iż zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Grupa Agora ("Grupa") przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów. W efekcie weryfikacji długoterminowych prognoz finansowych poszczególnych segmentów biznesowych Grupy, dokonano odpisów aktualizacyjnych w łącznej wysokości 14,3 mln zł. Powyższe koszty odpisów aktualizacyjnych mają charakter zdarzeń jednorazowych i obciążą skonsolidowane wyniki Grupy oraz wyniki jednostkowe odpowiednich spółek z Grupy, za czwarty kwartał 2011 r. (odpisy te będą miały również wpływ na wysokość odroczonego podatku dochodowego)
. Na powyższą kwotę składają się odpisy aktualizujące wartość pięciu tytułów prasowych w segmencie Czasopisma oraz wartości rzeczowych aktywów trwałych w jednym z obiektów kinowych wchodzącego w skład sieci kin Helios. Podkreślić należy, że zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Grupa przeprowadza testy na utratę wartości aktywów
poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne ("cash generating unit"). W efekcie, testy te dokonywane są odrębnie m.in. w odniesieniu do poszczególnych tytułów czasopism oraz poszczególnych obiektów kinowych. Zgodnie z powyższym wymogiem nie jest możliwe kompensowanie ewentualnej nadwyżki wartości odzyskiwalnej zidentyfikowanej na jednym tytule (odpowiednio obiekcie kinowym) z ewentualnym niedoborem na innym tytule (obiekcie kinowym) w ramach tego samego segmentu biznesowego. W konsekwencji, odpisy na poszczególnych ośrodkach generujących przepływy pieniężne są dokonywane nawet jeśli nie ma konieczności dokonywania takich odpisów z punktu widzenia łącznej wartości całości segmentu biznesowego (w tym wypadku Czasopism oraz Kin). Agora nabyła 12 czasopism w kwietniu 2002 r. (raport bieżący z dnia 19 kwietnia 2002 r.). W ramach działalności segmentu, Spółka rozpoczęła również wydawanie kilku autorskich projektów, które zyskały uznanie czytelników. Obecnie, w ramach segmentu, Spółka wydaje 14
magazynów. Segment Czasopism jest rentownym biznesem i ważnym elementem portfolio medialnego Grupy Agora. Wytwarzane treści są wykorzystywane zarówno w publikacjach prasowych jak i w serwisach internetowych Grupy. Spółka nabyła większościowy udział w Helios S.A. w sierpniu 2010 r. (raport bieżący z dnia 31 sierpnia 2010 r.) W opinii Zarządu akwizycja ta przyczynia się do dywersyfikacji źródeł przychodów i rozszerzenia zakresu działalności Grupy w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Grupa, poprzez spółkę Helios S.A., zamierza rozwijać działalność na rynku kinowym inwestując w kolejne multipleksy oraz finalizując proces cyfryzacji kin już istniejących. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Impairment losses in the Agora GroupThe Management Board of Agora SA (the "Company" or "Agora") with its seat in Warsaw, informs that in accordance with the International Financial Reporting Standards, Agora Group (?the Group") conducted asset impairment tests.As a result of verification process of the financial projections of the business segments of the Agora Group, the Group recognized an impairment loss in the total amount of PLN 14.3 million.The above one - off cost of impairment loss shall affect the consolidated results of the Group and non-consolidated results of the appropriate companies from the Group for the fourth quarter of 2011 (it will also impact the deferred tax).The above amount includes the impairment loss on five press titles in the Magazine segment and the tangible fixed assets in one of the cinemas composing Helios network. It should be stressed that according to the International Financial Reporting Standards, the Group conducts impairment tests for individual cash generating
units. As a result, the tests are conducted, inter alia, in relation to each magazine title and each cinema in the Helios network. According to the requirements, it is not possible to compensate the surplus of the recoverable amount on one magazine title (or one cinema) with the shortage on other title (or cinema) within one business segment. As a result, impairment loss on individual cash generating units is recognized even if the total value of the Group?s business segment is not impaired (in this case: Magazine and Cinema segments). Agora acquired 12 magazine in April 2002 (the regulatory filing dated April 19, 2002). During its course of activity the segment launched few authorial projects which gained popularity among readers. Currently, within the segment, the Company publishes 14 magazines. The Magazine segment is a profitable business and an important element of the Agora Group?s portfolio of media. The content created in the segment is used in press publications and on the Group?s websites.The
Company bought a majority stake in Helios S.A. in August 2010 (the regulatory filing dated August 31, 2010). According to the Management Board?s opinion this acquisition contributes to the diversification of the Group?s revenue sources and widens the scope of the Group?s operations in the growing, broadly-defined media sectors. The Group, through Helios S.A., intends to develop its operations in the cinema segment by investing in successive multiplexes and finalizing the process of digitalization of existing cinemas in its network. | |

d1t9uq8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AGORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Piotr Niemczycki Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t9uq8

Podziel się opinią

Share
d1t9uq8
d1t9uq8