Trwa ładowanie...
d15ib1n
d15ib1n
espi

AGORA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. (16/2011)

AGORA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. (16/2011)
Share
d15ib1n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (dalej: "Spółka" lub "Agora S.A."), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2011 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. (dalej: "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. I. Przewidywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i inne sprawy organizacyjne. 3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010. 4. Przedstawienie uchwały
Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2010. 5. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 12. Zmiany w statucie Spółki. 13.
Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wskazane w punkcie 12. 14. Zamknięcie obrad. II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 czerwca 2011 roku ("Dzień Rejestracji"). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. III. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Agory S.A. w Dniu Rejestracji. 1. W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które: a. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 6 czerwca 2011 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, oraz b. w terminie od dnia 27 maja 2011 roku do dnia 7 czerwca 2011 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie (i) wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: "KDPW"), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 20, 21 czerwca 2011 roku w godz. od 9.00 do 17.00 w siedzibie Spółki (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres walne_zgromadzenie@agora.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz: a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej
żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. IV. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa lub w postaci elektronicznej przesłane na następujący adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. V. Prawo akcjonariusza do
zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz: a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej), b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu
tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć, do dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu. VI. Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Komunikacja akcjonariuszy z Agorą S.A. w
formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki. VII. Dopuszczenie do udziału w
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy: a. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu: (i) dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna); oraz (ii) oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, b. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu: dowodu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) albo
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw). Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów. Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. VIII. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl , w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne_zgromadzenie@agora.pl najpóźniej na jeden dzień
przed dniem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 21 czerwca 2011 roku, do godz. 15.30). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz: a. w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, b. w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu
wcześniejszych pełnomocników. Agora S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, maja zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. IX. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje
możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że przebieg Walnego Zgromadzenia będzie transmitowany przez cały czas jego trwania na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie. X. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. XI. Dostęp do dokumentacji Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.agora.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie. XII. Informacje dodatkowe Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 45 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Notice of the AGMThe Management Bard of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw, at Czerska 8/10 ("the Company", "Agora"), registered in the Entrepreneurs Register held by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Economic Division of the National Court Register, under KRS no. 59944, acting pursuant to art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code convenes the Annual General Meeting of Shareholders of Agora S.A. ("the General Meeting") for June 22, 2011 at 11:00 a.m. to be held in Warsaw at Czerska Street 8/10.I. Proposed agenda of the General Meeting: 1. Opening of the General Meeting.2. Election of the Chairman of the General Meeting, returning committee and other formal issues.3. Management Board's presentation of the annual unconsolidated financial statements and the Management Board's report of the Company's activities in the fiscal year 2010, and of consolidated financial statements and report of the Group's activities in the fiscal year of
2010.4. Supervisory Board's presentation of the concise evaluation of the Company's standing in 2010.5. Supervisory Board's presentation of the report concerning the results of evaluation of the Company's and Group's financial statements for 2010 as well as the Management Board's motion on profit distribution.6. Review and adoption of the annual unconsolidated financial statements and the Management Board's report of the Company's activities in the fiscal year 2010.7. Review and adoption of the annual consolidated financial statements and the report of the Group's activities in the fiscal year 2010.8. Adoption of the resolution on the profit distribution for the fiscal year 2010.9. Adoption of the resolutions on approving the Management Board's performance of their duties in 2010.10. Supervisory Board's presentation of the report on Supervisory Board's activities in 2010, including their assessment.11. Adoption of the resolutions on approving the Supervisory Board's performance of their duties in 2010.12.
Changes in the Company's statute.13. Adoption of the resolution to determine a uniform text of the Company's statute, including changes set in point 12 of the agenda.14. Closing of the General Meeting.II. Registration Date Date of registration in the Company's Annual General Meeting of Shareholders shall be June 6, 2011 ("Registration Date"). Registration Date is uniform for holders of bearer shares and registered shares.III. Right of shareholder to participate in the General Meeting The shareholders possessing Agora's shares on the Registration Date shall be eligible to participate in Agora's General Meeting.1. The holders of bearer shares shall be eligible to participate in the General Meeting provided:a. That they possess Agora's shares on their securities account 16 days prior to the General Meeting (i.e. June 6, 2011), andb. They submit a request for issuing a registered certificate of eligibility to participate in the General Meeting in the period between 27 May, 2011 until June 7, 2011 (inclusive) to
the entity operating their securities account onto which shares of Agora S.A. have been recorded.2. Persons eligible from registered shares and temporary certificates, lienors and users, with voting rights, may participate in the General Meeting, if their name is entered into the share ledger on the Registration Date.The Company determines the list of Shareholders eligible to participate in the General Meeting on the basis of (i) a specification received from the National Securities Deposit prepared on the basis of certificates of eligibility issued by entities operating securities accounts and (ii) entries into the Company's share ledger.The list of shareholders eligible to participate in the General Meeting shall be available three days prior to the Meeting i.e. on 17, 20 and 21 June, 2011 at the Company's registered seat in Warsaw, at Czerska Street 8/10.A shareholder may request to be sent the list of shareholders free of charge by e-mail stating the address to which such a list should be sent. The
request for sending the list of shareholders shall be sent to walne_zgromadzenie@agora.pl or submitted at the registered seat of the Company. The request should be prepared in writing and signed by a shareholder or a person authorized by a shareholder, and:a. in case of shareholders being individuals - the request shall be accompanied by a copy of a document evidencing identity of a shareholder (if the request is submitted via email),b. in case of shareholders being legal persons and private companies - the request shall be accompanied by authorization to act in the name of such an entity by enclosing an excerpt from the Court Register or other appropriate register,c. in case of a request submitted by a proxy it shall be accompanied, apart from documents specified in point a or b, by a power of attorney to file such a request (or uninterrupted sequence of powers of attorney), signed by a shareholder and a copy of document evidencing identity of the proxy, and if the proxy is not an individual - a copy of an
excerpt from the appropriate register, confirming authorization of a person acting in the name of the proxy not being an individual.IV. Right of a shareholder to request placing of specific matters into the agenda of the General Meeting Any shareholder representing at least 1/20 of the Company's share capital is entitled to request placing of specific matters into the agenda of the General Meeting. Such a request shall be submitted to the Company's Management Board no later than twenty one days prior to the General Meeting i.e. by June 1, 2011. The request shall include a justification or a draft resolution relating to the proposed item of the agenda. Such a request may be submitted in writing at the Company's seat in Warsaw at Czerska Street 8/10, or by e-mail by sending to the dedicated e-mail address: walne_zgromadzenie@agora.pl.A shareholder shall evidence the holding of an appropriate number of shares as at the date of submitting his request, by enclosing a registered certificate of deposit or
registered certificate of eligibility to participate in the Company's General Meeting, and:a. in case of shareholders being individuals - enclose copy of a document evidencing identity of the shareholder (if the request is placed by e-mail),b. in case of shareholders being legal persons or private companies - evidence also their right to act on behalf of such entity by enclosing a current excerpt from the register appropriate for such a person or company;c. in case of a request submitted by a proxy - apart from documents specified in points (a) or (b) enclose the power of attorney to place such a request signed by a shareholder (or an uninterrupted sequence of powers of attorney) and copy of a document evidencing identity of a person who signed the request, and in case of proxy not being an individual - a copy of current excerpt from the register appropriate for such a person/company.V. Right of shareholders to submit draft resolutions Any shareholder representing at least 1/20 share capital is entitled to
submit draft resolutions prior to the General Meeting in matters introduced into the agenda of the General Meeting or matters which are to be introduced into the agenda, in the following manner:- in writing at the seat of Agora S.A. at Czerska Street 8/10; or- using means of electronic communication to the dedicated e-mail address walne_zgromadzenie@agora.pl.A shareholder shall evidence the holding of an appropriate number of shares as at the date of submitting such a request, by enclosing a registered certificate of deposit or registered certificate of eligibility to participate in the Company's Annual General Meeting of Shareholders, and:a. in case of shareholders being individuals - the request shall be accompanied by a copy of a document evidencing identity of a shareholder (if the request is submitted via email),b. in case of shareholders being legal persons and private companies- the request shall be accompanied by the authorization to act on behalf of such an entity by enclosing an excerpt from the
Court Register or other appropriate register,c. in case of request submitted by a proxy it shall be accompanied, apart from documents specified in (a) or (b), by a power of attorney to file such a request (or an uninterrupted sequence of powers of attorney), signed by a shareholder and copy of document evidencing identity of the proxy, and if the proxy is not an individual - copy of excerpt from the appropriate register, confirming authorization of the person acting in the name of such a person or company.Furthermore, any shareholder eligible to participate in the General Meeting may, in course of the General Meeting, submit draft resolutions relating to the matters introduced into the agenda of the General Meeting.VI. Communication of shareholder with Agora S.A.In accordance with the Commercial Companies Code shareholders may contact with the Company by electronic means of communication in the manner specified in this announcement.Communication shall be carried out through a dedicated e-mail address
walne_zgromadzenie@agora.pl.All risk associated with the use of electronic means of communication with Agora S.A. is borne by a shareholder. The moment of delivery of documents to the dedicated e-mail address on the Company's servers shall be decisive in judging whether the documents were submitted in due time by electronic means of communication.Together with the documents sent by a shareholder via e-mail, documents prepared in a language other than Polish, shall be translated into the Polish language by a certified translator.All documents sent by a shareholder to the Company, and by the Company to a shareholder, via e-mail require conversion into the PDF format.In case of submitting the documentation to the Company's registered seat in Warsaw at Czerska Street 8/10, the date of their delivery to the Company shall be decisive.VII. The right to participate in the Annual General Meeting of Shareholders The shareholders shall be able to participate in the Meeting after verification of their identity, and
proxies:a. in case of power of attorney in a written form - after verification of (i) an identity card (in case of an individual person) or an original or a confirmed copy by a notary public or other authorized entity to confirm that a copy of an excerpt from the Court Register or other appropriate register is a true and correct copy of that excerpt or other document confirming authorization of an individual person(s) to represent a shareholder during the General Meeting (in case when proxy is not an individual person), or (ii) original of the proxy granted in a written form or its confirmed copy by a notary public or other authorized entity to confirm that a copy of the proxy is a true and correct copy of the original,b. in case of power of attorney granted electronically - after verification of an identity card (in case of a proxy being an individual person) or original or confirmed copy of an excerpt from the Court Register or other appropriate register by a notary public or other authorized entity to
confirm that a copy of an excerpt from the Court Register or other register is a true and correct copy of that register or other document confirming authorization of an individual person(s) to represent a shareholder during the General Meeting (in case when proxy is not an individual person).The representatives of legal entities or private companies shall additionally present original documents from the Court Register or their copies confirmed by a notary public or other authorized entity to confirm that such documents are true and original copies enumerating authorized persons to represent given entity and originals or confirmed copies by a notary public or other authorized entity confirming authorization of an individual person(s) to represent a shareholder during an Annual General Meeting (f.ex. uninterrupted sequence of powers of attorney).Proxies and other necessary documents confirming eligibility of a shareholder or his proxy to participate in the General Meeting shall be included in the book of
protocols.All shareholders are requested to take their identity cards for the verification purposes during registration process before the opening of the General Meeting.VIII. The way of exercising voting rights by a proxy A shareholder may participate in the General Meeting and exercise voting rights either personally or acting through one or more proxies.The power of attorney to vote by a proxy shall be issued in writing or electronically.The templates of the forms used for exercising voting rights by a proxy are available at the Company's webpage www.agora.pl , in the section For investors/General Meeting of Shareholders.A shareholder is obliged to send the Company a notification of having issued a power of attorney using electronic means of communication to the following e-mail address walne_zgromadzenie@agora.pl, no later than one day prior to the Meeting (i.e. June 21, 2011 till 3:30 p.m). The information should be accompanied by the scan copy of the power of attorney on the template provided by the
Company (or prepared by a shareholder but containing at least the scope of information specified in the provided template) and:a. in case of a shareholder being an individual - a copy of the document stating the identity of a shareholder,b. in case of shareholders being legal persons or private companies - a copy of an actual excerpt from the appropriate register, confirming authorization of the person to act on behalf of a shareholder or other document confirming authorization of an individual person(s) to represent a shareholder during the General Meeting (f.ex. uninterrupted sequence of powers of attorney).In case of granting further proxies, the proxy holder should present to the Company uninterrupted sequence of powers of attorney accompanied by documents confirming authorization of a proxy to act on behalf of previous proxies.Agora S.A. will undertake appropriate actions aiming at identification of a shareholder and proxy to verify validity and correctness of the proxy granted by electronic means of
communication.The procedure shall include, but will not be limited to sending a return question to a shareholder or/and proxy or calling him back to confirm granting of the proxy and its scope. The Company underlines that lack of answer to a question sent by the Company to a shareholder or a proxy shall be considered as lack of possibility of verification of a granted proxy and will constitute the basis to refuse participation of a proxy in the General Meeting.The above described rules concerning granting the proxy shall apply to cancelling the proxy granted by electronic means of communication.IX. Possibility and manner of participating in the General Meeting by electronic means of communication The Company does not provide the possibility to participate in the General Meeting by electronic means of communication.Simultaneously, we inform that the course of the Meeting shall be transmitted on the Company's website in the section For investors/General Meeting.X. Manner of exercising voting rights by
correspondence or by electronic means of communication The Company does not provide the possibility to exercise voting rights during the General Meeting by correspondence or by electronic means of communication.XI. Access to necessary documentation Persons eligible to participate in the General Meeting may obtain full documentation to be presented at the General Meeting and draft resolutions at the Company's registered seat in Warsaw, at Czerska Street 8/10, or on the Company's web page: www.agora.pl in the section For Investors/ General Meeting.The Company will make all information relating to the General Meeting available at its web page www.agora.pl in the section For investor/General Meeting.XII. Additional information The information covered in this announcement is governed by the Commercial Companies Code. The text of this announcement does not infringe detailed regulations limiting exercising rights by shareholders.In order to start the General Meeting on time the registration of shareholders shall
start 45 minutes prior to the opening of the General Meeting. | |

d15ib1n

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Piotr Niemczycki Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15ib1n

Podziel się opinią

Share
d15ib1n
d15ib1n