Trwa ładowanie...
d1uqo3m
d1uqo3m
espi

AGORA - Terminy publikacji raportów okresowych (35/2011)

AGORA - Terminy publikacji raportów okresowych (35/2011)
Share
d1uqo3m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Zarząd Agory S.A. informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2012 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Zarząd Agory S.A. niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012: I. Skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2011 r. - 27 lutego 2012 r. - za I kwartał 2012 r. - 11 maja 2012 r. - za II kwartał 2012 r. - 10 sierpnia 2012 r. - za III kwartał 2012 r. - 9
listopada 2012 r. II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 r. - 13 kwietnia 2012 r. III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. - 17 sierpnia 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Financial reports timetable In reference to § 83 and § 103 of the Minister of Finance Decree of February 19, 2009 on current and regulatory information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state ("the Decree") the Management Board of Agora S.A. hereby informs about its intention to present in the year 2012 consolidated quarterly reports including quarterly financial information referred to in § 83 item 1 of the Decree as well as to present the consolidated interim report for the first half of 2012 including extracts from interim financial report referred to in § 83 item 3 of the Decree. The Management Board of Agora S.A. hereby presents the dates of financial reports disclosure in 2012: I. Consolidated quarterly reports: - for 4Q 2011: February 27, 2012;- for 1Q 2012: May 11, 2012;- for 2Q 2012: August 10, 2012;- for 3Q 2012: November 9, 2012.II. Annual report and consolidated annual report for 2011: April 13,
2012. III. Interim consolidated report for the first half of 2012: August 17, 2012. | |

d1uqo3m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORA Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-732 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerska 8/10
(ulica) (numer)
022 555 60 17 022 840 00 67
(telefon) (fax)
investor@agora.pl www.agora.pl
(e-mail) (www)
526-03-05-644 011559486
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Piot4r Niemczycki Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqo3m

Podziel się opinią

Share
d1uqo3m
d1uqo3m