Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry
espi

ALIOR BANK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Banku (22/2014)

ALIOR BANK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Banku (22/2014)
Share
d37fxry

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2014 r., w związku ze zbyciem w dniu 31 marca 2014 r. akcji Banku przez spółkę LuxCo 82 s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, otrzymał następujące zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi: Zawiadomienie od Pana Wojciecha Sobieraja ? Prezesa Zarządu Banku Zawiadomienie od Pana Krzysztofa Czuba ? Wiceprezesa Zarządu Banku Zawiadomienie od Pana Michała Hucała ? Wiceprezesa Zarządu Banku Zawiadomienie od Pana Nielsa Lundorffa - Wiceprezesa Zarządu Banku Zawiadomienie od Pana Artura Maliszewskiego - Wiceprezesa Zarządu Banku Zawiadomienie od Pana Witolda Skroka ? Wiceprezesa Zarządu Banku Zawiadomienie od Pani Katarzyny Sułkowskiej ? Wiceprezesa Zarządu Banku Zawiadomienie od Pani Helene Zaleski ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Zawiadomienie od Pana Henryka Baniowskiego ? Dyrektora Generalnego Banku Jednocześnie, powyższe zawiadomienia otrzymane przez Bank
od wszystkich wymienionych osób zawierały informację, iż: "Oferowany przez Luxco 82 pakiet w wielkości 1.171.476 akcji został zbyty w związku z ustaniem w dniu 17 marca 2014 r. umownego ograniczenia ich zbywalności (tzw. lock-up?u). Obecna transakcja sprzedaży dotyczyła ponad 16% ogółu przyznanych w ramach programów motywacyjnych akcji oraz ponad 1,6% wszystkich istniejących akcji Banku. Akcje posiadane przez Członków Zarządu Banku wg stanu na 14 grudnia 2012 r. nie stanowiły przedmiotu tej transakcji. Luxco 82 jest spółką kontrolowaną przez 105 obecnych i byłych menedżerów Alior Banku. Całość programu motywacyjnego realizowanego w ramach spółki Luxco 82 obejmuje 3.714.027 akcji (2.414.118 akcji przekazanych w dniu 14 grudnia 2012, pozostała cześć zostanie przekazana przez Grupę Carlo Tassara do 30 czerwca 2014 r.)." Kolejny program motywacyjny obejmujący Zarząd Banku i kluczowych menedżerów (wprowadzony Uchwałą nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. z dnia 19.10.2012) daje możliwość
objęcia poprzez warranty subskrypcyjne 3 331 250 akcji Banku. Szczegółowe zasady funkcjonowania programów motywacyjnych kadry menedżerskiej Alior Banku zostały opisane w prospekcie emisyjnym Banku opublikowanym w 2012 roku w związku z publiczną ofertą akcji Banku, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku za 2013 rok. Zakres informacji zawartych w przedmiotowych zawiadomieniach przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zalacznikdoraportubiezacego22_2014.pdf | Załącznik do raportu bieżącego Nr 22 / 2014 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Notification of transactions on the Bank’s sharesThe Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”, “the Issuer”) hereby informs you that today, i.e. on 3 April 2014, in connection with selling the Bank’s shares by LuxCo 82 s.a.r.l. with its registered office in Luxembourg on 31 March 2014, it received the following notifications, pursuant to art. 160 of the Act on trading in financial instruments of 29 July 2005.Notification from Mr Wojciech Sobieraj – CEO,Notification from Mr Krzysztof Czuba – Deputy CEO,Notification from Mr Michał Hucał – Deputy CEO,Notification from Mr Niels Lundorff – Deputy CEO,Notification from Mr Artur Maliszewski – Deputy CEO,Notification from Mr Witold Skrok – Deputy CEO,Notification from Ms Katarzyna Sułkowska – Deputy CEO,Notification from Ms Helene Zaleski – President of the Bank’s Supervisory Board,Notification from Mr Henryk Baniowski – the Bank’s General DirectorAll the above notifications received by the Bank included information that:“The block of 1 171 476 shares
offered by Luxco 82 was sold in connection with the end of the lock-up period on 17 March 2014. The current sales transaction related to more than 16% of the total shares awarded under the Original Incentive Plan and more than 1,6% of all the Bank’s existing shares. None of the Management Board Members in post as of 14 December 2012 are selling shares in the Transaction. Luxco 82 is a company controlled by 105 current and former managers of Alior Bank. The whole Original Incentive Scheme conducted by Luxco 82 covers 3 714 027 shares (2 414 118 shares transferred on 14 December 2012, the remaining part to be transferred by the Carlo Tassara Group by 30 June 2014).”Another incentive scheme covering the Bank’s Management Board and key management (introduced by resolution no. 28/2012 of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of Alior Bank S.A. held on 19.10.2012) enables taking up 3 331 250 of the Bank’s shares through subscription warrants. Detailed principles of operation of the Alior Bank Management
Incentive Schemes were described in the Bank’s prospectus published in 2012 in connection with the public offering of the Bank’s shares, and in the Management Board Report of the Bank for 2013.The scope of information included in the said notifications is presented in the appendix to this current report. | |

d37fxry

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry