Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w
espi

ALIOR BANK S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego z...

ALIOR BANK S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2012 (25/2013)
Share
d3nph4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alior Bank SA ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2012/K oraz 13/2012/K z dnia 7 czerwca 2013 r. informuje, że na skutek mylnie zaprezentowanego stanu posiadania akcji Banku przez Panią Helene Zaleski w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2012 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2012 opublikowanym dnia 7 marca 2013 r., przekaże w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2013 r., po zakończeniu sesji giełdowej, skorygowany jednostkowy raport roczny za 2012 r. oraz skorygowany skonsolidowany raport roczny za 2012 r. Szczegółowy zakres dokonanych korekt zaprezentowany jest w załączniku do niniejszego raportu. Pozostałe części ww. raportów nie podlegają zmianie. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 6 ust. 4.
Załączniki
Plik Opis
zalacznikdoraportubiezacego25_2013.pdf Załącznik do raportu bieżącego 25/2013
attachmenttocurrentreport25_2013.pdf Attachment to current report 25/2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Correction of 2012 annual consolidated and individual annual reportsCurrent report no. 25/2013 dated 12 June 2013.Legal basis: Article 56 para. 1 (2) of the Act on Public Offering - current and periodic information.The report: With reference to the current reports number 10/2012/K and 13/2012/K dated June 7th 2013 the Management Board of Alior Bank Spółka Akcyjna (the “Bank”) herby informs that due to incorrectly submitted information regarding share ownership of Helene Zaleski in both individual and consolidated annual reports for 2012 published on March 7th 2013 Alior Bank will publish today (June 12th 2013) after WSE session closing corrected individual and consolidated report for 2012.Detailed scope of corrections is presented in an attachment to this report.No other parts of both individual and consolidated annual reports for 2012 will be corrected.Legal basis: § 6 section 4 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by issuers of securities
and the rules of equal treatment of the information required by the law of a non-member states | |

d3nph4w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JEROZOLIMSKIE 94
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w