Trwa ładowanie...
d1tze9z
espi

ALIOR BANK S.A. - Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dyw...

ALIOR BANK S.A. - Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2013 (25/2014)
Share
d1tze9z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia dotycząca zaniechania wypłaty dywidendy za rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje o uzyskaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku dla wniosku Zarządu Banku w zakresie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2013 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pokrycie pozostałej kwoty straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego. Przedmiotowy wniosek Zarządu Banku zostanie przedstawiony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaakceptowania. Strata z lat ubiegłych powstała w wyniku korekt sprawozdań finansowych za lata ubiegłe i wynika ze zmiany sposobu księgowania przychodów z bancassurance powiązanych z produktami kredytowymi. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Recommendation for the General Shareholders’ Meeting to waive the payment of dividend for 2013Contents of the report: The Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”) hereby informs you of receiving a positive opinion from the Supervisory Board on 9 April 2014 about recommending to the General Shareholders’ Meeting to pass a resolution on the appropriation of the profit for 2013 to offset the prior years’ losses and cover the remaining amount of losses from the supplementary capital. The recommendation will be submitted to the General Shareholders’ Meeting for approval. Previous years’ loss is result of adjustments to the financial statements for the last years and is due from a change in accounting of bancassurance revenue attached to loans products.Legal basis for submitting the report: § 38 (1) (11) of the Decree of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by
the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

d1tze9z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tze9z

Podziel się opinią

Share
d1tze9z
d1tze9z