Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013

ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
Share
d319voj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Wynik z tytułu odsetek 200 181 152 148 47 961 36 443
Wynik z tytułu opłat i prowizji 137 850 111 534 33 027 26 715
Wynik handlowy i pozostały 56 202 34 407 13 465 8 241
Wynik operacyjny 394 233 298 089 94 454 71 399
Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -78 784 -49 284 -18 876 -11 805
Koszty działania -201 609 -181 718 -48 303 -43 525
Zysk brutto 113 840 67 087 27 275 16 069
Zysk netto 90 507 53 729 21 685 12 869
Przepływy pieniężne netto -572 943 -19 104 -137 271 -4 576
Należności od klientów 15 887 393 11 266 889 3 803 177 2 707 345
Depozyty wobec klientów 17 236 278 12 471 517 4 126 078 2 996 808
Kapitały własne 2 331 245 1 182 913 558 061 284 245
Aktywa razem 21 067 769 15 007 801 5 043 273 3 606 257
Koszt ryzyka 2,06% 1,84% 2,06% 1,84%
Kredyty/Depozyty 0,92 0,90 0,92 0,90
NPL 5,89% 4,03% 5,89% 4,03%
Wskaźnik pokrycia odpisami 59,60% 72,94% 59,60% 72,94%
Współczynnik wypłacalności 15,08% 12,11% 15,08% 12,11%
Tier 1 12,93% 8,93% 12,93% 8,93%
Wartość księgowa na jedna akcję zwykłą (w PLN) 36,66 23,66 8,78 5,68

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 26/2013 | | z dnia | 2013-06-12 | o treści: | |
| | Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.Raport bieżący nr 26/2013 z dnia 12 czerwca 2013 rokuPodstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu: Zarząd Spółki Alior Bank SA („Bank”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2012/K oraz 13/2012/K z dnia 7 czerwca 2013 r. informuje, że na skutek mylnie zaprezentowanego stanu posiadania akcji Banku przez Panią Helene Zaleski w skonsolidowanym raporcie kwartalnym opublikowanym dnia 9 maja 2013 r., przekaże w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2013, po zakończeniu sesji giełdowej, skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.Szczegółowy zakres dokonanych korekt zaprezentowany jest w załączniku do niniejszego raportu.Pozostałe części ww. raportu nie podlegają zmianie.Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim § 6 ust. 4. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | zalacznikdoraportubiezacego26_2013.pdf | Załacznik do raportu bieżącego 26/2013 | | | | | |
| | attachment_tocurrentreport262013.pdf | Attachment to current report 26/2013 | | | | | |

d319voj

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportGrupaAliorBankpl.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I kwartał 2013 r.
RaportGrupaAliorBankeng.pdf Consolidated quarterly report Alior Bank S.A. Group for the first quarter 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-06-12
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-807 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JEROZOLIMSKIE 94
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)
d319voj

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Wojciech Sobieraj Prezes Zarządu
2013-06-12 Krzysztof Czuba Wiceprezes Zarządu
2013-06-12 Michał Hucał Wiceprezes Zarządu
2013-06-12 Niels Lundorff Wiceprezes Zarządu
2013-06-12 Artur Maliszewski Wiceprezes Zarządu
2013-06-12 Witold Skrok Wiceprezes Zarządu
2013-06-12 Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj