Trwa ładowanie...
d923wwi
espi

ALIOR BANK S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopusz ...

ALIOR BANK S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A. (28/2015)
Share
d923wwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Alior Bank S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 25 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) podjął uchwałę Nr 284/2015, w której stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 187.744 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy, siedemset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Ponadto na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 30 marca 2015 r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki wskazane wyżej, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 30 marca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLALIOR00045?. Podstawa prawna: §34 ust 1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange regarding the admission and introduction of the ordinary bearer shares D series of Alior Bank S.A. to trading on the main market of the WSE The Management Board of Alior Bank S.A. (the „Company" or "Issuer") hereby announces that on 25 March 2015 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) (the „WSE”) adopted a resolution No. 284/2015, whereby it stated that pursuant to § 19 sections 1 and 2 of the WSE Rules 187 744 (one hundred eighty seven thousand, seven hundred forty and four) ordinary bearer series D shares in the Company, with a nominal value of PLN 10 (ten zloty) each are admitted to trading on the main market of the WSE. In addition, pursuant to § 38 sections 1 and 3 of the WSE Rules, the Management Board of the WSE resolved to introduce as of 30 March 2015, under ordinary procedure, the shares referred to in the preceding sentence, to trading on the main market, on condition
that on 30 March 2015 the shares are registered by the NDS and assigned a code No. „PLALIOR00045”. Legal basis: §34 section 1 item 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information provided by issuers of securities and on conditions for recognising as equivalent information required by the laws of the countries outside the EU | | |
| | | | |

d923wwi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica) (numer)
22 555 22 22 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d923wwi

Podziel się opinią

Share
d923wwi
d923wwi