Trwa ładowanie...
d36qd4b

ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów - korekta

...

d36qd4b
d36qd4b

06.10. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 30-09-2010 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 3 444 691 320 56,10% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1a. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe - 0,00% emitowane przez rządy innych krajów
 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 14 296 732 0,23% opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 38 265 245 0,62% wartościowe, w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00% wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 2 145 531 756 34,94% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 13 170 161 0,22% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych - 0,00%
 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez - 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte
 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze - 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 42 456 000 0,69% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5
 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 4 238 881 0,07% dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w - 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z późn. zm.)
 11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 31 618 125 0,52% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne - 0,00% dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 119 911 769 1,95% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 46 297 973 0,75% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne - 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia - 0,00% 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 14. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 196 504 802 3,20% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym
 15. Należności i środki pieniężne 43 785 692 0,71%

kom mra

d36qd4b
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d36qd4b