Trwa ładowanie...
d1o078a

ALLIANZ OFE miesięczna strutura aktywów

...
Share
d1o078a

03.12. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

I. Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 30-11-2010 r.

1. Obligacje, bony i inne papiery 3 332 130 978 52,96%
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane
tym podmiotom
1a. Obligacje, bony i inne papiery - 0,00%
wartościowe emitowane przez rządy
innych krajów
2. Obligacje i inne dłużne papiery 14 402 099 0,23%
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 41 219 384 0,65%
wartościowe, w walucie polskiej
3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00%
wartościowe, w walutach państw
będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi Rzeczpospolita
Polska zawarła umowy o popieraniu i
wzajemnej ochronie inwestycji
4. Akcje spółek notowanych na 2 336 835 130 37,14%
regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
5. Akcje spółek notowanych na - 0,00%
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędących
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
6. Akcje narodowych funduszy - 0,00%
inwestycyjnych
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane - 0,00%
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00%
fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery 41 464 400 0,66%
wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa, zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5
10. Inne niż zdematerializowane 4 284 051 0,07%
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa
10a. Obligacje przychodowe, o których - 0,00%
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r.
Nr 120 z późn. zm.)
11. Zdematerializowane zgodnie z 31 918 005 0,51%
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
12. Inne niż zdematerializowane - 0,00%
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej
wraz z ewentualnym oprocentowaniem
13. Obligacje i inne dłużne papiery 119 653 027 1,90 %
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt 11
i 12
13a. Zdematerializowane zgodnie z 45 000 000 0,72%
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe, inne niż w pkt
9 i 11
13b. Listy zastawne - 0,00%
13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu - 0,00%
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
obrocie instrumentami finansowymi,
dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
14. Obligacje emitowane przez Bank 186 856 021 2,97%
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym funduszu
Drogowym
15. Należności i środki pieniężne 138 037 973 2,19 %

kom abs

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a