Trwa ładowanie...
d1hmizr

ALLIANZ OFE miesięczna strutura aktywów

...

d1hmizr
d1hmizr

03.12. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

I. Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 30-11-2010 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery 3 332 130 978 52,96% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1a. Obligacje, bony i inne papiery - 0,00% wartościowe emitowane przez rządy innych krajów
 2. Obligacje i inne dłużne papiery 14 402 099 0,23% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 41 219 384 0,65% wartościowe, w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00% wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
 4. Akcje spółek notowanych na 2 336 835 130 37,14% regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 5. Akcje spółek notowanych na - 0,00% regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 6. Akcje narodowych funduszy - 0,00% inwestycyjnych
 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane - 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte
 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 9. Obligacje i inne dłużne papiery 41 464 400 0,66% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5
 10. Inne niż zdematerializowane 4 284 051 0,07% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których - 0,00% mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z późn. zm.)
 11. Zdematerializowane zgodnie z 31 918 005 0,51% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 12. Inne niż zdematerializowane - 0,00% obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
 13. Obligacje i inne dłużne papiery 119 653 027 1,90 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane zgodnie z 45 000 000 0,72% przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne - 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu - 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 14. Obligacje emitowane przez Bank 186 856 021 2,97% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym
 15. Należności i środki pieniężne 138 037 973 2,19 %

kom abs

d1hmizr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1hmizr