Trwa ładowanie...
dzg93bm

ALLIANZ POLSKA OFE miesięczna struktura aktywów

...

dzg93bm
dzg93bm

04.11. Warszawa (PAP) - ALLIANZ Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Allianz Polska OFE informuje o udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu: dzień wyceny: 29-10-2010 r.

 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 3 378 013 895 53,99% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1a. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe - 0,00% emitowane przez rządy innych krajów
 2. Obligacje i inne dłużne papiery 14 346 824 0,23% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 67 537 264 1,08% wartościowe, w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery - 0,00% wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 2 318 001 291 37,04% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 123 175 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych - 0,00%
 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez - 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte
 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez - 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 39 989 600 0,64% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5
 10. Inne niż zdematerializowane obligacje i 4 260 341 0,07% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a Obligacje przychodowe, o których mowa w - 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120 z późn. zm.)
 11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami 31 760 820 0,51% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i - 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 120 123 516 1,92 % emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a Zdematerializowane zgodnie z przepisami 46 566 839 0,74% ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 13b Listy zastawne - 0,00% 13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z - 0,00% dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 14. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 186 870 903 2,99% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym
 15. Należności i środki pieniężne 49 526 842 0,79 %

kom mra

dzg93bm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dzg93bm