Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

ALTERCO - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

ALTERCO - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Aktywa trwałe (*) 29 990 29 990 7 208 7 231
Aktywa obrotowe i przeznaczone do sprzedaży (*) 21 188 57 438 5 092 13 850
Aktywa razem (*) 51 178 87 428 12 300 21 081
Kapitał własny (*) -221 377 -179 207 -53 204 -43 212
Zobowiązania długoterminowe (*) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (*) 272 554 266 635 65 504 64 293
Pasywa razem (*) 51 178 87 428 12 300 21 081
Liczba akcji (w szt.) (*) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) -37,93 -30,71 -9,12 -7,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) (*) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*) -37,93 -30,71 -9,12 -7,40
Przychody ze sprzedaży 2575 195 616 46
Koszt własny sprzedaży 1 200 6 287 1
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 375 189 329 45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 993 14 -716 3
Zysk (strata) brutto -42 170 10 791 -10 092 2 561
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -42 170 10 791 -10 092 2 561
XVIII. 0 0 0 0
Zysk (strata) netto za okres -42 170 10 791 -10 092 2 561
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -7,23 -1,85 -1,73 -0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 835 952 5 835 952 5 835 952 5 835 952
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -7,23 -1,85 -1,73 -0,44
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 -95 0 -23
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 -1100 0 -261
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 2 -1195 0 -284
Środki pieniężne na początek okresu (*) 16 1 212 4 296
Środki pieniężne na koniec okresu (*) 18 17 4 4
(*) - Porównywalne dane bilansowe zaprezentowano według stanu na dzień 31.12 2013 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śmiała 59/1
(ulica) (numer)
+48 730 054 682 22 203 59 55
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)
Avanta Auditors & Advisors Witold Czyż
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ALTERCOIpolrocze_2014.pdf
AltercostanowiskoBieglego_jednPOLR2014.pdf
AltercostanowiskoBieglego_skonsPOLR2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Mariusz Lewandowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h