Trwa ładowanie...
d34cczo
d34cczo
espi

ALTERCO - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (46/2011)

ALTERCO - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (46/2011)
Share
d34cczo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie z dnia 29.07.2005 r., oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12.03.2011 r. i dotyczyła podpisania listu intencyjnego dotyczącego przyszłego nabycia nieruchomości. Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent przedstawia poniżej treść opóźnionego raportu. "Na podstawie Art. 57 Ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11.03.2011 r. podpisał z Hochtief Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (Sprzedający), list intencyjny w sprawie przygotowania przez Strony umowy nabycia przez Emitenta (Umowa) nieruchomości znajdującej się w Warszawie, al. Władysława Sikorskiego , o łącznej powierzchni ok. 3000 m2 ,zabudowaną budynkiem biurowym o łącznej powierzchni ok. 13000 m2 (Nieruchomość) za cenę 14 900 000,00 Euro plus
VAT. Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy w dniu przystąpienia do podpisania Umowy kurs wymiany będzie poniżej 3,9 zł / 1 Euro ? strony odstąpią od podpisania Umowy bez żadnych skutków prawnych ani finansowych. Strony zamierzają zawrzeć Umowę w terminie do końca maja 2011 roku, chyba, że Emitent wskaże do przystąpienia do Umowy stronę trzecią (do czego jest upoważniony) ? wtedy Umowa zostanie zawarta do końca czerwca 2011 r. W terminie do końca czerwca 2011 r. Sprzedający nie będzie podejmował ani prowadził żadnych negocjacji w sprawie zbycia Nieruchomości z innymi ? poza Emitentem ? podmiotami. Transakcja może być zawarta pod warunkiem wyrażenia na nią zgód przez Rady Nadzorcze Sprzedającego i Emitenta, przed podpisaniem Umowy. W przypadku, jeżeli którakolwiek ze stron nie przystąpi do Umowy bez uzasadnienia ? druga strona ma prawo do otrzymania kary umownej w wysokości 500 000,00 zł plus VAT Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i
osobami zarządzającymi lub nadzorującymi podmiot, z którym list intencyjny został podpisany. W związku ze wstępnym charakterem listu intencyjnego i koniecznością spełnienia warunku w postaci uzyskania zgody Rady Nadzorczej na przystąpienie do Umowy - Zarząd Alterco S.A. jest zdania, że w utajnieniu niniejszego raportu ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, ponieważ opublikowanie zawartych w niej informacji w istotny sposób mogłoby zaszkodzić przebiegowi dalszych negocjacji ze Sprzedającym. Zgodnie z wymogiem Art. 57 ust. 1 Zarząd Emitenta określa termin opublikowania informacji o podpisaniu dokumentu na 30 czerwca 2011 r." Jednocześnie Emitent informuje, że ? w związku z przedłużającymi się pracami dotyczącymi dodatkowych uzgodnień w sprawie przygotowania umowy
ostatecznej, Strony porozumieniami podpisanymi w dniach 27.05.2011 r. i 30.06.2011 r. uzgodniły nowy termin obowiązywania listu intencyjnego do dnia 05.08.2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34cczo

Podziel się opinią

Share
d34cczo
d34cczo