Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie g ...

ALTUS TFI S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% posiadanego za pośrednictwem spółek zależnych. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% posiadanego za pośrednictwem spółek zależnych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. od Pana Rafała Mani zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., ?Ustawa?). W przekazanym zawiadomieniu Pan Rafał Mania, poinformował o zmianie udziału w Spółce polegającej na zmniejszeniu pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zdarzeniem powodującym zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce było zawarcie w dniu 26 stycznia 2015 roku umowy zbycia akcji w podmiocie pośrednio kontrolowanym przez Pana Rafała Manię posiadającym 3 313 366 akcji Spółki na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego założonego dla potrzeb planowania majątkowego Pana Rafała Mani. Wyżej opisana transakcja jest zgodna z warunkami
zawartej przed ofertą publiczną akcji Spółki umową o zakazie sprzedaży akcji (lock up) Spółki, pomiędzy akcjonariuszami ALTUS TFI S.A. a Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. i ALTUS TFI S.A. z dnia 20 maja 2014 r. i zakaz zbywania tych akcji (lock up) nadal obowiązuje zgodnie z zawartymi umowami. Przed dokonaniem transakcji Pan Rafał Mania posiadał pośrednio przez podmiot zależny 3 316 366 akcji Spółki reprezentujących 5,74% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,08% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji zbycia udziałów w podmiocie kontrolowanym Pan Rafał Mania nie posiada bezpośrednio ani pośrednio akcji Spółki. Ponadto zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nie istnieją podmioty związane z Panem Rafałem Mania posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-01-27 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9