Trwa ładowanie...
d412s7j
d412s7j
espi

ALTUS TFI S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (49/2014)

ALTUS TFI S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (49/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d412s7j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 37/2014 z dnia 17 października 2014 r. o objęciu akcji serii E Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Spółka) w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 5.757.000,00 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, Spółka informuje o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 listopada 2014 r. przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 27.000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) zł, w wyniku zarejestrowania objęcia 270.000 (dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa powyżej, wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki wynosiła 5.730.000,00 (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych. Po
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 5.757.000 (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na: 1) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 7500000 i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, 2) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 3) 22.004.000 (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 4) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 5) 1.116.000 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda oraz 270.000 (dwieście
siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, 6) 16.380.000 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 65.070.000. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)
d412s7j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Witold Chuść Członek Zarządu
2014-11-07 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d412s7j

Podziel się opinią

Share
d412s7j
d412s7j