Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

ALUMETAL S.A. - Informacja o umowach o znacznej wartości (19/2014)

ALUMETAL S.A. - Informacja o umowach o znacznej wartości (19/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALUMETAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o umowach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Alumetal S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu przez swoją jednostkę zależną ? spółkę Alumetal Poland sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, w dniu 17 listopada 2014 r. umowy ze spółką zależną od spółki prawa niemieckiego ? Volkswagen Aktiengesellschaft z siedzibą w Wolfsburgu, Niemcy (?Volkswagen AG?). W związku z powyższym wartość umów zawartych w okresie od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu do dnia 17 listopada 2014 r. pomiędzy Alumetal S.A. oraz jej jednostką zależną ? Alumetal Poland sp. z o.o. (?Grupa Kapitałowa Alumetal?), a Volkswagen AG wraz z jej jednostkami zależnymi, do których zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę należy zaliczyć Volkswagen Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ?Volkswagen Motor Polska? sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, spółkę prawa czeskiego ? Skoda Auto a.s. z siedzibą w Mlada Boleslav, Czechy, (?Grupa Kapitałowa Volkswagen?) wynosi 121.440.655,85zł, słownie: (sto dwadzieścia jeden
milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 85 groszy). Umową o największej wartości była umowa dostawy zawarta w dniu 10 września 2014 r. pomiędzy jednostką zależną Alumetal S.A. ? spółką Alumetal Poland sp. z o.o., a jednostką zależną Volkswagen AG ? spółką Volkswagen Poznań sp. z o.o. (?Umowa?). Wartość Umowy wynosiła 33.356.400 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych). Przedmiotem Umowy była dostawa stopów aluminium według załączonej do Umowy specyfikacji technicznej. Umowa została zawarta na podstawie umowy ramowej ?Ogólne warunki zakupu towarów przez VW Poznań sp. z o.o.? (?Umowa ramowa?), ustanawiającej ogólne warunki zakupów, powszechnie stosowanej wobec wszystkich kontrahentów Volkswagen Poznań sp. z o.o. Umowa nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa ramowa zawiera zapisy o karach umownych w wysokości 0,2% wartości złożonego zamówienia netto za
każdy dzień zwłoki, oraz za każdą minutę wstrzymania pracy na obszarze Montażu ? 1.673,30 zł, na obszarze Budowy Nadwozi ? 1.969,08 zł, na Odlewni Głowic ? 2.433,89 zł, na Odlewni Ciśnieniowej ? 811,30 zł, przy czym zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt, że łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową Alumetal ze spółkami z Grupy Kapitałowej Volkswagen przekroczyła od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu do dnia 17 listopada 2014 r. 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Alumetal za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650 Kęty
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościuszki 111
(ulica) (numer)
+48 (33) 47 07 100 +48 (33) 47 07 101
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
549-20-40-001 357081298
(NIP) (REGON)
d1odsjk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
2014-11-18 Krzysztof Furtak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk