Trwa ładowanie...
d2fzeqh

ALUMETAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

ALUMETAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

Share
d2fzeqh

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | |
| | DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF | | | | | |
| | POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Ilość sprzedanych wyrobów - tony | 45 386 | 39 690 | 45 386 | 39 690 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 385 376 | 311 388 | 92 888 | 74 327 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 14 358 | 18 011 | 3 461 | 4 299 | |
| | EBITDA | 19 231 | 22 827 | 4 635 | 5 449 | |
| | EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę | 424 | 575 | 102 | 137 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 8 932 | 17 837 | 2 153 | 4 258 | |
| | Zysk netto | 9 822 | 17 203 | 2 367 | 4 106 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 406 | 12 161 | -4 677 | 2 903 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 341 | -2 808 | -805 | -670 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 993 | -2 146 | -480 | -512 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -24 739 | 7 207 | -5 963 | 1 720 | |
| | Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcjęy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) | 0,65 | 1,14 | 0,16 | 0,27 | |
| | Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) * | 0,63 | 1,14 | 0,15 | 0,27 | |
| | POZYCJE BILANSU | 31.03.2015 | 31.12.2014 | 31.03.2015 | 31.12.2014 | |
| | Aktywa razem | 579 502 | 535 873 | 141 722 | 128 467 | |
| | Aktywa trwałe | 204 495 | 202 208 | 50 011 | 48 476 | |
| | Aktywa obrotowe | 375 007 | 333 665 | 91 711 | 79 991 | |
| | Kapitał własny | 335 941 | 324 793 | 82 157 | 77 864 | |
| | Kapitał akcyjny | 1 508 | 1 508 | 369 | 361 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 18 662 | 20 970 | 4 564 | 5 027 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 224 899 | 190 110 | 55 001 | 45 576 | |
| | Liczba akcji | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) | 22,28 | 21,54 | 5,45 | 5,16 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) * | 21,63 | 21,54 | 5,29 | 5,16 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) | 0 | 1,95 | 0 | 0,47 | |
| | DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF | | | | | |
| | POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCH | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | I kwartał 2015 | I kwartał 2014 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 2 214 | 2 269 | 534 | 542 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | - 1 117 | - 397 | - 269 | - 95 | |
| | EBITDA | - 925 | - 215 | - 223 | - 51 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | -1 119 | 737 | - 270 | 176 | |
| | Zysk netto | - 1 114 | 789 | - 268 | 188 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 689 | - 395 | 166 | - 94 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 1063 | 1 089 | - 256 | 260 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 6 | - 13 | - 1 | - 3 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | - 380 | 682 | - 92 | 163 | |
| | Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) | -0,07 | 0,05 | -0,02 | 0,01 | |
| | Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) * | -0,07 | 0,05 | -0,02 | 0,01 | |
| | POZYCJE BILANSU | 31.03.2015 | 31.12.2014 | 31.03.2015 | 31.12.2014 | |
| | Aktywa razem | 185 503 | 186 439 | 45 366 | 44 696 | |
| | Aktywa trwałe | 184 286 | 183 411 | 45 069 | 43 970 | |
| | Aktywa obrotowe | 1 217 | 3 028 | 298 | 726 | |
| | Kapitał własny | 182 300 | 182 369 | 44 583 | 43 720 | |
| | Kapitał akcyjny | 1 508 | 1 508 | 369 | 361 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 501 | 471 | 123 | 113 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 702 | 3 599 | 661 | 863 | |
| | Liczba akcji | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | 15 077 440 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) | 12,09 | 12,10 | 2,96 | 2,90 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) * | 11,74 | 12,10 | 2,87 | 2,90 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) | 0 | 1,95 | 0 | 0,47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | * w przypadku danych dla 2014 roku uwzględniono ilość akcji przypadającą na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, a w przypadku danych dla roku 2015 uwzględniona ilość akcji przypadająca na dzień niniejszego sprawozdania finansowego zwiększoną o maksymalną potencjalną ilość akcji z programu motywacyjnego na lata 2014-2016 (czyli o 452 310 akcji) ** Uchwałą z dnia 13 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 i lat ubiegłych, ustalając jej wypłatę w wysokości 29.401.008,00 zł na dzień 29 czerwca 2015 r. Powyższe dane finansowe za I kwartał 2015 i I kwartał 2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.03.2015 - 4,0890 EUR/PLN oraz na dzień 31.03.2014 - 4,1713 EUR/PLN - pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiąca: I kwartał 2015 - 4,1488 EUR/PLN oraz na I kwartał 2014 - 4,1894 EUR/PLN | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
150511ALUMETALSARaportokresowy1Q2015.pdf Raport okresowy 1Q 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-05-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 47 07 100 | | +48 (33) 47 07 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-20-40-001 | | 357081298 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-05-11 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh