Trwa ładowanie...
d9frlab
espi
15-09-2015 06:39

AMBRA - Raport roczny R 2014

AMBRA - Raport roczny R 2014

d9frlab
d9frlab
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 240 102 241 483 57 618 57 589
Marża ze sprzedaży 111 305 110 667 26 710 26 392
Zysk brutto ze sprzedaży 81 676 81 157 19 600 19 354
EBITDA 20 076 24 339 4 818 5 804
EBIT 10 986 16 427 2 636 3 918
Zysk netto 13 743 14 356 3 298 3 424
Przepływy pieniężne netto razem 894 (8 833) 215 (2 107)
Aktywa trwałe 150 937 177 135 35 985 42 571
Aktywa obrotowe 140 795 144 893 33 567 34 823
Aktywa razem 291 732 322 028 69 553 77 394
Zobowiązania długoterminowe 12 229 11 865 2 916 2 852
Zobowiązania krótkoterminowe 69 131 102 191 16 482 24 560
Kapitał własny 210 372 207 972 50 155 49 982
Kapitał zakładowy 25 207 25 207 6 010 6 058
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,55 0,57 0,13 0,14
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,55 0,57 0,13 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 8,35 8,25 1,99 1,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 8,35 8,25 1,99 1,98
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,45 0,43 0,11 0,10
Liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
Wybrane dane finansowe spółki AMBRA S.A. prezentowane w niniejszym raporcie rocznym przeliczono na walutę euro w następujący sposób: ‐ Poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za poszczególne okresy przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego roku obrotowego. Kurs ten wyniósł 4,1671 zł za rok obrotowy 2014/2015 i 4,1932 zł za rok obrotowy 2013/2014. ‐ Poszczególne pozycje jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł 4,1944 zł na dzień 30 czerwca 2015 r. i 4,1609 zł na dzień 30 czerwca 2014 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_list zarzadu_2014_15.pdf List Zarządu
AMBRA_raport roczny_2014-2015.pdf Raport roczny spółki AMBRA S.A.
AMBRA-opinia z badania 30.06.2015.pdf Opinia biegłego rewidenta
AMBRA-raport z badania 30.06.2015.pdf Raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d9frlab

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2015-06-30 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-09-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA | | spożywczy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5663300 | | 022 5663303 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | warszawa@ambra.com.pl | | www.ambra.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9180000755 | | 006054698 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Mazars Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Robert Ogór Prezes Zarządu
2015-09-15 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2015-09-15 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d9frlab
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d9frlab