Trwa ładowanie...
d1gjbje
espi

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

AMBRA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Share
d1gjbje

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | | |
| | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) | 86 785 | 81 830 | 20 741 | 19 293 | |
| | Marża ze sprzedaży | 39 839 | 37 677 | 9 521 | 8 883 | |
| | Zysk brutto ze sprzedaży | 30 339 | 30 522 | 7 251 | 7 196 | |
| | EBITDA | 8 981 | 9 750 | 2 146 | 2 299 | |
| | EBIT | 6 280 | 7 058 | 1 501 | 1 664 | |
| | Zysk netto | 4 127 | 4 628 | 986 | 1 091 | |
| | Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 434 | 3 386 | 582 | 798 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 558 | (4 369) | 133 | (1 030) | |
| | Aktywa trwałe | 199 070 | 197 279 | 47 676 | 47 413 | |
| | Aktywa obrotowe | 237 073 | 221 690 | 56 777 | 53 279 | |
| | Aktywa razem | 436 143 | 418 969 | 104 453 | 100 692 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 31 266 | 23 172 | 7 488 | 5 569 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 150 377 | 142 258 | 36 014 | 34 189 | |
| | Kapitał własny | 254 500 | 253 539 | 60 951 | 60 934 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 228 017 | 225 784 | 54 608 | 54 263 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 037 | 6 058 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | |
| | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 9,05 | 8,96 | 2,17 | 2,15 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 9,05 | 8,96 | 2,17 | 2,15 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą | 0,45 | 0,43 | 0,11 | 0,10 | |
| | Liczba akcji zwykłych | 25 206 644 | 25 206 644 | 25 206 644 | 25 206 644 | |
| | JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) | 55 243 | 49 946 | 13 203 | 11 776 | |
| | Marża ze sprzedaży | 25 718 | 24 643 | 6 147 | 5 810 | |
| | Zysk brutto ze sprzedaży | 18 311 | 19 634 | 4 376 | 4 629 | |
| | EBITDA | 3 818 | 6 281 | 912 | 1 481 | |
| | EBIT | 1 756 | 4 386 | 420 | 1 034 | |
| | Zysk netto | 4 239 | 5 970 | 1 013 | 1 408 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 335 | (6 568) | 80 | (1 549) | |
| | Aktywa trwałe | 179 381 | 177 135 | 42 960 | 42 571 | |
| | Aktywa obrotowe | 148 090 | 144 893 | 35 466 | 34 823 | |
| | Aktywa razem | 327 471 | 322 028 | 78 427 | 77 394 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 19 884 | 11 865 | 4 762 | 2 852 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 95 376 | 102 191 | 22 842 | 24 560 | |
| | Kapitał własny | 212 211 | 207 972 | 50 823 | 49 982 | |
| | Kapitał zakładowy | 25 207 | 25 207 | 6 037 | 6 058 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,17 | 0,24 | 0,04 | 0,06 | |
| | Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą | 0,17 | 0,24 | 0,04 | 0,06 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,42 | 8,25 | 2,02 | 1,98 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą | 8,42 | 8,25 | 2,02 | 1,98 | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe przedstawione w powyższej tabeli obejmują następujące okresy: - Dane dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują I kwartał bieżącego roku obrotowego 2014/2015 (1 lipca 2014 r. - 30 września 2014 r.) oraz I kwartał poprzedniego roku obrotowego 2013/2014 (1 lipca 2013 r. - 30 września 2013 r.). - Dane dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30 września 2014 r. (koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego 2014/2015) i na dzień 30 czerwca 2014 r.(koniec poprzedniego roku obrotowego 2013/2014). Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: - Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu. Kursy te wynosiły 4,1841 zł za I kwartał bieżącego roku obrotowego 2014/2015 i 4,2415 zł za I kwartał poprzedniego roku obrotowego 2013/2014. - Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień raportowy. Kursy te wynosiły 4,1755 zł na dzień 30 września 2014 r. i 4,1609 zł na dzień 30 czerwca 2014 r. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q1 2014-2015.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Q1 2014/2015

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gjbje

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA | | spożywczy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5663300 | | 022 5663303 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | warszawa@ambra.com.pl | | www.ambra.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9180000755 | | 006054698 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Robert Ogór Prezes Zarządu
2014-11-12 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gjbje

Podziel się opinią

Share
d1gjbje
d1gjbje