Trwa ładowanie...
d3m1rcw
d3m1rcw
espi

AMICA - Raport kwartalny Q 4/2010

AMICA - Raport kwartalny Q 4/2010
Share
d3m1rcw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 161 713 1 096 675 290 109 252 655
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 862 42 774 10 454 9 854
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 364 12 448 6 334 2 868
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 18 605 9 119 4 646 2 101
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 281 95 351 2 068 21 967
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 173 575 -79 624 43 346 -18 344
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -195 798 -28 656 -48 896 -6 602
Przepływy pieniężne netto, razem -13 942 -12 929 -3 482 -2 979
Aktywa, razem 807 987 927 454 204 022 225 757
Zobowiązania i rezerwy 469 547 524 955 118 563 127 782
Zobowiązania długoterminowe 41 807 43 967 10 557 10 702
Zobowiązania krótkoterminowe 381 215 427 947 96 259 104 169
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 336 922 305 451 85 075 74 352
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
Kapitał zakładowy 15 551 17 475 3 927 4 254
Liczba akcji(w szt.) 7 775 273 8 737 500 7 775 273 8 737 500
Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 725 441 0 725 441
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0 236 786 0 236 786
Zysk (strata) netto zannualizowana na jedną akcję zwykłą (zł) 2,39 1,15 0,60 0,27
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,33 37,83 10,94 9,21
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Dla obliczenia wartości księgowej na jedną akcję kapitał własny zostałpowiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiemujemnym.Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro wedługnastępujących kursów:kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków iprzepływów pieniężnych 4,0044 (31.12.2010) i 4,3406 (31.12.2009) kurs doprzeliczenia pozycji bilansu 3,9603 (31.12.2010) i 4,1082 (31.12.2009)
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raport jednostkowy AWSA IVQ2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2010
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
AMICA WRONKI SA
(pełna nazwa emitenta)
AMICA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
64-510 Wronki
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Mickiewicza 52
(ulica) (numer)
(067) 254-63-39 (067) 254-03-20
(telefon) (fax)
aneta.banach@amica.com.pl amica.com.pl
(e-mail) (www)
763-000-34-98 570107305
(NIP) (REGON)
d3m1rcw

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Wojciech Kocikowski Wiceprezes Zarządu Wojciech Kocikowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m1rcw

Podziel się opinią

Share
d3m1rcw
d3m1rcw