Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

AMPLI - Informacja o treści tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A. (16/2014)

AMPLI - Informacja o treści tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A. (16/2014)
Share
d1nnivu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o treści tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AMPLI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A., uwzględniającego zmianę Statutu uchwaloną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. uchwałą numer 19 z dnia 23 czerwca 2014 roku, który to tekst jednolity został ustalony na mocy uchwały nr 20 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2014r. i stanowił załącznik do tej uchwały. Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.2 b) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał.RB162014.doc | Tekst jednolity STATUTU AMPLI S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMPLI SA
(pełna nazwa emitenta)
AMPLI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 27
(ulica) (numer)
014 6326666 014 6326668
(telefon) (fax)
biuro@ampli.com.pl www.ampli.com.pl
(e-mail) (www)
873-10-04-844 850328892
(NIP) (REGON)
d1nnivu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2014-06-24 Katarzyna Madura Członek Zarządu Katarzyna Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu