Trwa ładowanie...
d45a7jh

AMREST - Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (152/2015)

AMREST - Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (152/2015)

Share
d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 152 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do RB 69/2015 z dnia 25.05.2015 r., RB 71/2015 z dnia 26.05.2015 r., RB 73/2015 z dnia 27.05.2015 r., RB 76/2015 z dnia 28.05.2015 r. oraz RB 78/2015 z dnia 29.05.2015 r., Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 3 września 2015 roku transakcji zbycia 13 178 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 3 września 2015 roku. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: - 47,60 PLN ? 4 akcje, - 78,00 PLN ? 400 akcji; - 0,00 PLN ? 12 774 akcje. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 23 924 opcji (244 nadanych po cenie 47,60 PLN, 3 050 nadanych po cenie 70,00 PLN, 150 nadanych po cenie 78,00 PLN, 200 nadanych po cenie 81,00 PLN, 200 nadanych po cenie 81,82 PLN oraz 20 080 wykonanych po cenie 83,43 PLN), które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady
Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku oraz w pkt. 7.1 Regulaminu Planu Opcji Menadżerskich przyjętego uchwałą nr 5/04/2015 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 kwietnia 2015 roku. 2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01, 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0621% kapitału zakładowego Spółki czyli 13 178 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 93 302 akcji czyli 93 302 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,4398% ogólnej liczby głosów w Spółce. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 152/2015 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 69/2015 dated 25.05.2015, RB 671/2015 dated 26.05.2015, RB 73/2015 dated 27.05.2015, RB 76/2015 dated 28.05.2015 and RB 78/2015 dated 29.05.2015,the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on September 3rd, 2015 the Company disposed 13 178 own shares to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date of the transaction was September 3rd, 2015.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares:;- PLN 47.60 – 4 shares;;- PLN 78.00 – 400 shares;;- PLN 0.00 – 12 774 shares. The shares were transferred free of charge as a result of exercising 23 924 options (244 granted at the price of PLN 47.60, 3 050 granted at the price of PLN 70.00, 150 granted at the price of PLN 78.00, 200 granted at the price of PLN 81.00, 200 granted at the price of PLN 81.82 and 20 080 executed at the price of PLN 83.43), that
were settled at the intrinsic value in accordance with a settlement method described in p. 7.1 a) of Employee Stock Option Plan Rules adopted by resolution no 3/11/2014 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of November 20th, 2014 and p. 7.1 of Management Incentive Plan Rules adopted by resolution no 5/04/2015 of the Supervisory Board of AmRest Holdings SE of April 20th, 2015.;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0621% of the Company’s registered capital being 13 178 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owns 93 302 of its own shares, 93 302 votes on the AGM of AmRest, being 0.4398% in the total number of votes.;Legal act: § 5 (1) (6) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item
133) | | |
| | | | |

d45a7jh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh