Trwa ładowanie...
d30sgwq

APATOR - Zawarcie przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA umowy o kredyt długoterminowy z ING Ba ...

APATOR - Zawarcie przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA umowy o kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski SA (16/2015)

Share
d30sgwq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną - Apator Powogaz SA umowy o kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna od Emitenta ? Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka ") zawarła w dniu 5 maja 2015 r. umowę o kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach ("Bank"). Umowa dotyczy udzielenia kredytu w kwocie do 64 mln zł. Kredyt jest przeznaczony na refinansowanie akwizycji spółki Miitors ApS do kwoty 24 mln zł. Pozostałe środki tj. max. 40 mln zł, mogą być wykorzystane na finansowanie potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych i zostaną wykorzystane w miarę potrzeby. O wystąpieniu okoliczności uzasadniających wykorzystanie tych środków Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym. Kredyt został udzielony na okres siedmiu lat tj. do dnia 30 listopada 2022 r. i spłacany będzie w osiemdziesięciu czterech miesięcznych ratach począwszy od dnia 31.12.2015 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku, której wysokość uzależniona będzie
od wskaźnika dług netto/EBIDTA oraz prowizję. Naliczanie odsetek i ich płatność następować będzie w okresach miesięcznych. W ramach umowy o kredyt ustalono następujące zabezpieczenia: - hipoteka umowna do kwoty 76,8 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Poznaniu przy ul. Janickiego 23/25 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (o ustanowieniu hipoteki Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym), - pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach otwartych i prowadzonych przez Bank. W zakresie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt długoterminowy Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 96 mln zł. Umowa o kredyt długoterminowy nie zawiera warunków, które odbiegają od powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Nie zawiera także postanowień dotyczących kar umownych oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu. Umowa kredytowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych
Emitenta. Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Podstawa prawna: (i) §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30sgwq

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APATOR SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | APATOR | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gdańska | | 4A lok C4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 56 6191271 | | 56 6191274 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | apator@apator.com.pl | | apator.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8790166896 | | 870037630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Andrzej Szostak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30sgwq

Podziel się opinią

Share
d30sgwq
d30sgwq