Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Raport roczny R 2013

ARCTIC PAPER S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1xeaoj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 107 172 110 902 25 532 26 499
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (179 498) 35 784 (42 762) 8 550
Zysk (strata) brutto (179 910) 13 528 (42 860) 3 232
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (179 910) 13 529 (42 860) 3 233
Zysk (strata) netto za rok obrotowy (179 910) 13 529 (42 860) 3 233
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 185 209 353 18 150 50 022
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 272) (43 040) (9 118) (10 284)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (59 251) (159 718) (14 116) (38 162)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (21 338) 6 596 (5 083) 1 576
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 68 905 218 66 144 483 68 905 218 66 144 483
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 68 905 218 66 144 483 68 905 218 55 727 201
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (2,61) 0,20 (0,62) 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (2,61) 0,20 (0,62) 0,05
Aktywa razem (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 905 588 1 113 516 218 361 272 373
Zobowiązania długoterminowe (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 178 188 131 102 42 966 32 068
Zobowiązania krótkoterminowe (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 37 356 132 216 9 007 32 341
Kapitał własny (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 690 044 850 198 166 388 207 964
Kapitał podstawowy (wg.stanu na 31/12/2013 i 31/12/2012) 69 288 55 404 16 707 13 552
Liczba akcji zwykłych 69 287 783 66 144 483 69 287 783 66 144 483
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 66 144 483 69 287 783 55 727 201
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,96 12,85 2,40 3,14
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,96 12,85 2,40 3,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - 9 972 630 - 2 439 369
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - 0,18 - 0,04
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane.Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
APSA 2013 Spr Finansowe_final.pdf APSA Sprawozdanie finansowe 2013
APSA 2013 Spr Zarz_final.pdf APSA Sprawozdanie Zarządu 2013
APSA 2013 Financial statementENfinal.pdf APSA Financial statement 2013
APSA 2013 MGT reportENGfinal.pdf APSA Management report 2013
13 Arctic Opinia i raport jednostkowe_m.pdf APSA opinia i raport EY 2013
13 APSA opinia JSF en.pdf APSA auditor's opinion 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wolfgang Luebbert Prezes Zarządu
2014-03-21 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu
2014-03-21 Per Skoglund Członek Zarządu
2014-03-21 Jacek Łoś Członek Zarządu
2014-03-21 Michał Sawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Małgorzata Majewska-Śliwa Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj