Trwa ładowanie...
d28feox

ARCTIC PAPER S.A. - Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki. (34/2012)

ARCTIC PAPER S.A. - Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki. (34/2012)

Share
d28feox

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 30.061.464 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję akcji serii D, które zostaną objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz emisję akcji serii F, które zostaną objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B. Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował również zmianę statutu Spółki polegającą na uchyleniu postanowienia zawierającego upoważnienie zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Ponadto zostały zarejestrowane zmiany statutu Spółki dokonane Uchwałą nr 3/2012 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku. Informacja o przyjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku uchwał zmieniających statut Spółki została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku. Po rejestracji powyższych zmian statutu Spółki, w tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nie uległy zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki, liczba wszystkich wyemitowanych akcji Spółki oraz ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Spółki i wynoszą odpowiednio: 55.403.500,00 zł, 55.403.500 akcji oraz 55.403.500 głosów. Załącznik do raportu: 1) Dotychczasowe brzmienie statutu spółki akcyjnej Arctic Paper S.A. wraz z zarejestrowanymi zmianami; Podstawa prawna szczególna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ATCRB0342012KRS zal.pdf | Dotychczasowe brzmienie statutu spółki akcyjnej Arctic Paper S.A. wraz z zarejestrowanymi zmianami | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2012-12-13 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox