Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (33/2011)

Share
d2hkoi3

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | FALSE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | TRUE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | Location Invest Sp. z o. o. w likwidacji ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa (dalej: "Location") | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, gdyż stanowią co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych emitenta. Spełnione są także kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tzn. aktywa stanowią m.in. własność nieruchomości gruntowych. | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. (dalej: "PK10") | | |
| | podstawowe dane o osobie | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | | |
| | TRUE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | PK 10 jest spółką celową Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("FRN") i jedynym wspólnikiem Location. | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Zbycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2011-12-01 | | |
| | sposób | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz FRN informuje, iż w dniu 1 grudnia 2011r. spółki zależne FRN: Location oraz PK 10 zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa prowadzonego przez Location w Warszawie pod nazwą "Trinity Park" (dalej: "Przedsiębiorstwo") do PK 10 (dalej: "Umowa"), w ramach likwidacji Location. PK 10 jest jedynym wspólnikiem Location. | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | Przenoszone aktywa Przedsiębiorstwa obejmują prawo użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52 oraz prawo własności posadowionych na tejże działce dwóch budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00152472/0. Oprócz powyżej opisanej nieruchomości, zgodnie z Umową, podlegający przeniesieniu własności na PK 10 majątek Przedsiębiorstwa, stanowią także m.in.: a) aktywa trwałe i aktywa obrotowe wykazane w księgach rachunkowych Location na dzień zawarcia Umowy, b) prawa wynikające z Umów najmu oraz wierzytelności Location z tytułu Umów najmu, c) prawa wynikające z umów serwisowych oraz umów ubezpieczenia, d) prawa własności intelektualnej do utworów stworzonych bądź nabytych przez Location w ramach prowadzenia Przedsiębiorstwa, e) gotówka zdeponowana na rachunkach bankowych Location, f)
księgi rachunkowe, g) inne dokumenty oraz wierzytelności Location związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa. Wartość przedmiotu Umowy ustalono na kwotę 95.063.708,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych 83/100). Nabywca Przedsiębiorstwa Location ? spółka PK 10, jest uprawniona do faktycznego korzystania z Przedsiębiorstwa od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia 1 grudnia 2011 r. | | |
| | waluta | PLN | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 95 063 708,83 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 95 063 708,83 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | UWAGI: Podana wartość przedmiotu Umowy nie stanowi ceny za przeniesienie Przedsiębiorstwa i została podana jedynie dla pobrania opłat zgodnie z Aktem notarialnym umowy przeniesienia Przedsiębiorstwa z dnia 1 grudnia 2011 roku. Podana wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej od funduszu wynosi 95.063.708,83 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych 83/100, co wynika z ostatniego znanego na dzień przekazania raportu bilansu PK 10 sporządzonego na dzień 30 września 2011 r. Wartość ta jest tożsama z wartością aktywów netto Location. | | | |
| | Plik | Opis | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-12-02 | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | | BZ WBK TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | Poznań | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | Plac Wolności | | 16 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855 73 22 | | (0-61) 855 73 21 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 209-00-00-133 | | 634597808 | | www.arka.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-12-02 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3