Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d3tz9rg
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 273 887 284 679 66 155 71 092
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 817 18 536 3 337 4 629
Zysk (strata) brutto 4 840 15 350 1 169 3 833
Zysk (strata) netto 5 185 14 121 1 252 3 526
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 046 (70 781) 5 325 (17 676)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 27 154 (14 275) 6 559 (3 565)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (49 756) 83 068 (12 018) 20 744
Przepływy pieniężne netto, razem (556) (1 988) (134) (496)
Aktywa, razem 341 240 459 622 77 260 116 057
Zobowiązania długoterminowe 2 028 2 321 459 586
Zobowiązania krótkoterminowe 114 073 229 347 25 827 57 912
Kapitał własny 225 139 227 954 50 973 57 560
Kapitał zakładowy 81 000 80 000 18 339 20 200
Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,18 0,02 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,18 0,02 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,78 2,85 0,63 0,72
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,78 2,85 0,63 0,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,10 0,05 0,03
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z §91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku:- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązujacego na dzień 31 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,4168 PLN (31 grudnia 2010 r. : 1 EUR = 3,9603 PLN)- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujacych na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (31 grudnia 2011 r. : 1 EUR = 4,1401 PLN ; 31 grudnia 2010 r. : 1 EUR = 4,0044 PLN)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011_Grupa Armatura.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2011 - Grupa Armatura
Sprawozdanie Zarządu 2011_Grupa Armatura.pdf Sprawozdanie Zarządu 2011 - Grupa Armatura
Raport w sprawie stosowania zasad ŁK 2011_Grupa Armatura.pdf Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego 2011 - Grupa Armarura
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy
Grupa Armatura_Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Grupa Armatura_Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Opinia i raport 2011_Grupa Armatura.pdf Opinia i raport 2011 - Grupa Armatura

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-13
ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o.; al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)
d3tz9rg

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2012-03-13 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu
2012-03-13 Krzysztof Sikora Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Andrzej Tylko Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg