Trwa ładowanie...
d41wys8

ARPSA - Publikacja jednostkowego raportu rocznego ARP S.A. za 2014 rok (8/2015) - EBI

ARPSA - Publikacja jednostkowego raportu rocznego ARP S.A. za 2014 rok (8/2015)

Share
d41wys8
CATALYST
Raport EBI nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Publikacja jednostkowego raportu rocznego ARP S.A. za 2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (?ARP SA?), z siedzibą w Warszawie informuje o publikacji jednostkowego raportu rocznego ARP S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Załączniki: ? List Prezesa Zarządu ? Sprawozdanie finansowe ARP S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ? Sprawozdanie Zarządu z działalności ARP S.A. w 2014 r. ? Wybrane dane finansowe ? Opinia biegłego rewidenta ? Raport uzupełniający z badania sprawozdania finansowego ? Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzanego sprawozdania ? Oświadczenie Zarządu o zgodnym z przepisami prawa wyborze biegłego rewidenta Podstawa prawna: § 14 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych?.
Załączniki
Plik Opis
ListPrezesaZarzadu-0.pdf
Opiniabieglegorewidenta-4.pdf
OswiadczenieZarzaduorzetelnoscisporzadzanego_sprawozdania-6.pdf
OswiadczenieZarzaduozgodnymzprzepisamiprawawyborzebieglego_rewidenta-7.pdf
Raportuzupelniajacyzbadaniasprawozdania_finansowego-5.pdf
SprawozdaniefinansoweARPS.A.zaokresod1.01.2014r.do31.12.2014r.-1.pdf
SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciARPS.A.w2014r.-2.pdf
Wybranedanefinansowe-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d41wys8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksandra Magaczewska Prezes
Marek Szczepański Wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d41wys8

Podziel się opinią

Share
d41wys8
d41wys8