Trwa ładowanie...
d1aprgm

ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (7/2012)

ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (7/2012)

Share
d1aprgm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASBISc | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała od Aviva Investors Poland S. A. działającego w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz"), jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, informację, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki dokonanej w dniu 13 stycznia 2012 roku (rozliczanej w dniu 13 stycznia 2012 roku) zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusz posiada 2 543 976 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 543 976 głosów, które stanowią 4,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Fundusz posiadał 2 843 976 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,12% kapitału zakładowego Spółki i
uprawniających do 2 843 976 głosów, co stanowiło 5,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company“, „the Issuer“) hereby informs that on January 19th, 2012 the Company received from Aviva Investors Poland SA acting on behalf of Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (" the Fund"), as an entity, which Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. commissioned manage investment portfolios of investment funds, which body it is, an indication that as a result of sales of shares made on 13 January 2012 (settled on 13 January 2012), the level of commitment of the Fund in the total number of votes at the general meeting of the Company decreased. Consequently the above event the Fund has 2 543 976 shares of the Company, representing 4.58% of share capital of the Company, entitling to 2 543 976 votes, which represent 4.58% of total votes at the general meeting of the Company. Prior to the
above change the Fund had 2 843 976 shares of the Company, representing 5.12% of the share capital of the Company and entitling to 2 843 976 votes, which represented 5.12% of total votes at the general meeting of the Company. | |

d1aprgm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ASBISc ENTERPRISES PLC | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASBISc | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 4102 | | Limassol | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kolonakiou Street 43 | | 43 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | - | | - | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1aprgm

Podziel się opinią

Share
d1aprgm
d1aprgm