Trwa ładowanie...
djmoepo
djmoepo
espi

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco...

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r. (10/2014)
Share
djmoepo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Lublinie: UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jakubowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - Mariusz Lizon ? Członek Komisji, - Wojciech Barczentewicz ? Członek Komisji, - Anna Ławicka ? Członek Komisji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; 8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013; 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy; 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, w tym: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
zamykający się zyskiem netto w kwocie 26 828 tys. zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tys. zł), 2) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się sumą bilansową 291 396 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tys. zł.), 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 430 tys. zł. (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści tys. zł.), 4) oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w
sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając
na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barczentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 20 999 628 ważnych głosów z 20 999 628 akcji, które stanowią 62.8389093330 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 999 628 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 20 475 832 ważnych głosów z 20 475 832 akcji, które stanowią 61.2715115985 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 475 832 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 205 941 ważnych głosów z 21 205 941 akcji, które stanowią 63.4562766455 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 205 941 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej
uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale
zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do
uchwały. UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z
dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Pawłowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy § 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 26 828 702,52 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za 2013 rok w kwocie 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą część zysku netto za 2013 rok w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) przekazać na kapitał zapasowy. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.
ustala dzień dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2014 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. przy tej uchwale oddano 21 460 895 ważnych głosów z 21 460 895 akcji, które stanowią 64.2191964120 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 21 460 895 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konrada Wallenroda 4c
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
www.assecobs.pl
(e-mail) (www)
522-26-12-717 017293003
(NIP) (REGON)
djmoepo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2014-04-15 Mariusz Lizon Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djmoepo

Podziel się opinią

Share
djmoepo
djmoepo