Trwa ładowanie...
d3fx2mx
d3fx2mx
espi

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco...

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r. (6/2011)
Share
d3fx2mx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 r. w Lublinie:UCHWAŁA Nr 1ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Jakubowskiego.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 2ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:1. Tomasza Kaznowskiego.2. Mariusza Lizon.3. Sławomira Pawłowskiego.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 3ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco BusinessSolutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał;4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej;5.Przyjęcie porządku obrad;6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;8.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;9.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;10.Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy;12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które
stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 4Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubliniez dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, w tym: sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 30 092 tys. zł. (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2010
roku zamykający się sumą bilansową 297 765 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tys. zł.), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 725 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 5ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 6ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 19 772 132 ważnych głosów z 19 772 132 akcji, które stanowią 59.1657723684 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 772 132 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 7ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 19 198 960 ważnych głosów z 19 198 960 akcji,
które stanowią 57.4506227790 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 8ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 19 248 986 ważnych głosów z 19 248 986 akcji, które stanowią 57.6003196822 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 248 986 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA
Nr 9ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 roku§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 19 958 536 ważnych głosów z 19 958 536 akcji, które stanowią 59.7235643471 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 19 958 536 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 10ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr11ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 20 198 960 ważnych głosów z 20 198 960 akcji, które stanowią 60.4430048028 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 20 198 960 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 12ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 13ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale
zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 14ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010§ 1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.UCHWAŁA Nr 15ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA"ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIEz dnia 20 kwietnia 2011 r.w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:1.zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 092 650,53 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:?zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;?zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 16 276,83 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.§ 2Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.
ustala dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.§ 3Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.przy tej uchwale oddano 24 080 732 ważnych głosów z 24 080 732 akcji, które stanowią 72.0587495560 % udziału w kapitale zakładowym, w tym 24 080 732 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" . Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Konrada Wallenroda 4C
(ulica) (numer)
22 533 14 40 22 533 14 39
(telefon) (fax)
biuro.zarzadu@assecobs.pl www.assecobs.pl
(e-mail) (www)
522-26-12-717 017293003
(NIP) (REGON)
d3fx2mx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu
2011-04-20 Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fx2mx

Podziel się opinią

Share
d3fx2mx
d3fx2mx