Trwa ładowanie...
dporxgx
espi

ASSECO POLAND - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (7/2014)

ASSECO POLAND - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (7/2014)
Share
dporxgx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Asseco Poland S.A. ("Asseco") informuje, że Rada Nadzorcza Asseco na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 w wysokości 2,60 PLN (słownie: dwa złote 60/100) na jedną akcję Asseco. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 215.800.787,80 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100). Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLAND Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
info@asseco.pl www.asseco.pl
(e-mail) (www)
522-000-37-82 010334578
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dporxgx

Podziel się opinią

Share
dporxgx
dporxgx