Trwa ładowanie...
d1tze9z
espi

ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. (8/2014)

ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. (8/2014)
Share
d1tze9z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 12 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Załączniki ? ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, materiały Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
U. 2009, nr 33 , poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 082014ogłoszenie o zwołaniu ZWZ201405_12.pdf | | | | | | | | | | |
| | 08_2014załącznik20140512_projekty uchwał ZWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | 13_sprawozdaniefinansoweassecopolands.a..pdf | | | | | | | | | | |
| | 13sprawozdaniezdzialalnosciassecopolands.a..pdf | | | | | | | | | | |
| | 13yeopiniabieglegorewidentadosprawozdaniafinansowegoasseco_poland.pdf | | | | | | | | | | |
| | 13_yeraportbieglegorewidentadosprawozdaniafinansowegoassecopoland.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2013_Raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.pdf | | | | | | | | | | |
| | 13_yeskonsolidowanesprawozdaniefinansowegrupy_asseco.pdf | | | | | | | | | | |
| | 13_yesprawozdaniezdzialalnoscigrupy_asseco.pdf | | | | | | | | | | |
| | 13_yeopiniabieglegorewidentadoskonsolidowanegsfgrupyasseco.pdf | | | | | | | | | | |
| | 13yeraportbieglegorewidentadoskonsolidowanegosfgrupy_asseco.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN dotyczące oceny sprawozdań Asseco Poland i Grupy Kapitałowej.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie z działalności RN Asseco Poland oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2013_sprawozdanie finansowe Postinfo.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Zarzadu PIW Postinfo za rok 2013_final.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań PIW Postinfo.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLAND Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
info@asseco.pl www.asseco.pl
(e-mail) (www)
522-000-37-82 010334578
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tze9z

Podziel się opinią

Share
d1tze9z
d1tze9z