Trwa ładowanie...
dbtnh0t
dbtnh0t
espi

ATENDE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ATENDE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
dbtnh0t
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 223 005 189 040 52 958 45 294
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 569 9 481 3 697 2 272
EBITDA 21 586 14 261 5 126 3 417
Zysk (strata) brutto 15 351 7 738 3 645 1 854
Zysk (strata) netto 11 821 6 243 2 807 1 494
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 11 291 5 911 2 681 1 416
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 635 (4 050) 4 188 (970)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 820) (12 884) (907) (3 087)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 926) 6 872 (2 120) 1 647
Przepływy pieniężne netto razem 4 889 (10 062) 1 161 (2 411)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,31 0,23 0,7 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,31 0,23 0,7 0,06
Dane XIII-XXI na dzień odpowienio 31.12.2013 oraz 31.12.2012
Aktywa razem 155 476 129 663 37 489 31 716
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 484 71 405 21 336 17 466
Zobowiązania długoterminowe 7 929 8 628 1 912 2 110
Zobowiązania krótkoterminowe 80 555 62 777 19 424 15 356
Kapitał własny 66 992 58 258 16 154 14 250
Kapitał zakładowy 7 269 7 269 1 753 1 778
Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,84 1,60 0,44 0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,84 1,60 0,44 0,39
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 2012 r.: 4,1736
średni kurs w 2013 r.: 4,2110
średni kurs na dzień 31.12.2012: 4,0882
średni kurs na dzień 31.12.2013: 4,1472
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Atende Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok.pdf Skonsolidowany Raport Roczny GK Atende za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-04-25
ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
04-163 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrobramska 86
(ulica) (numer)
+48 22 29 57 300 +48 22 29 57 447
(telefon) (fax)
kontakt@atende.pl www.atende.pl
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)
PKF Consult sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
dbtnh0t

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Roman Szwed Prezes Zarządu
2014-04-25 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
2014-04-25 Andrzej Słodczyk Wiceprezes Zarządu
2014-04-25 Szymon Stępczak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Olga Zimoch Kontroler Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbtnh0t

Podziel się opinią

Share
dbtnh0t
dbtnh0t