Trwa ładowanie...
d49uo06
d49uo06
espi

ATLANTAPL - Raport półroczny P (2014)

ATLANTAPL - Raport półroczny P (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d49uo06
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 140 284 122 471 33 400 29 104
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 264 5 779 2 206 1 373
Zysk (strata) brutto 8 831 4 850 2 103 1 153
Zysk (strata) netto 7 066 3 726 1 682 885
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 730 -9 564 -1 602 -2 273
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 330 -254 -555 -60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 240 11 104 2 438 2 639
Przepływy pieniężne netto, razem 1 181 1 286 281 306
Aktywa razem 163 513 147 570 38 363 35 466
Zobowiązania długoterminowe 66 028 4 296 15 491 1 032
Zobowiązania krótkoterminowe 34 107 86 536 8 002 20 797
Kapitał własny 63 378 56 738 14 869 13 636
Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 429 1 464
Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,16 0,61 0,28 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,40 9,31 2,44 2,24
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdaniezarząduATLANTA_POLAND I półrocze 2014_2015.pdf Sprawozdanie_zarządu
sprawozdanie fin I półrocze 2014_2015.pdf Sprawozdanie_finansowe
raport.pdf raport

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-07-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Maciej Nienartowicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49uo06

Podziel się opinią

Share
d49uo06
d49uo06