Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

ATLANTIS - Raport kwartalny Q 3/2014

ATLANTIS - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d1xkjli
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 078 3 534 497 90
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 287 -209 308 -439
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -23 709 -2 111 -5 672 -10 205
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -53 059 5 296 --12 693 7 279
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 37 960 -2 349 9 081 -52 420
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -5 585 -8 -1 336 39 164
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -20 684 2 539 -4 948 -5 977
Aktywa razem * 166 556 150 903 39 889 36 387
Zobowiązania krótkoterminowe * 39 7 567 9 1 825
Kapitał zakładowy * 132 300 132 300 31 685 31 901
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 378 000 000 378 000 000 378 000 000 378 000 000
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) -0,01 -0,14 0,00 -0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) * 0,41 0,41 0,10 0,10
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2013 r .
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport III kwartał 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-07
ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli