Trwa ładowanie...
d26xl1p
d26xl1p
espi

ATLAS ESTATES LTD - Umowa przeniesienia własności akcji (3/2014)

ATLAS ESTATES LTD - Umowa przeniesienia własności akcji (3/2014)
Share
d26xl1p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa przeniesienia własności akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa przeniesienia własności akcji, w wyniku której prawa i obowiązki podmiotu zależnego od Spółki - Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Zbywca") wynikające z posiadanych akcji w podmiocie zależnym od Spółki ? HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zostały przeniesione w całości ("Umowa Przeniesienia") na podmiot zależny od Spółki ? Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca"). W związku z zawarciem Umowy Przeniesienia Zbywca przeniósł na rzecz Nabywcy 28.081.200 akcji imiennych serii A o numerach od 000 002 801 do 028 084 000, każda o wartości nominalnej 1 zł, o łącznej wartości nominalnej 28.081.200 zł, stanowiących 99,99 % akcji w kapitale zakładowym HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Warszawie ("Akcje"); wartość ewidencyjna akcji w księgach wynosi 200.373.402,60 zł. W zamian za przeniesienie na rzecz Nabywcy prawa własności Akcji, Zbywca objął 500.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii B Nabywcy, od numeru 00 001 do numeru 500 000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i o łącznej cenie emisyjnej 164.679.389 zł, od numeru 00 001 do numeru 500 000, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł, które stanowią 50 % akcji w kapitale zakładowym Nabywcy. Wartość akcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dziennik Ustaw nr 33, poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439). The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the ?Company"), hereby notifies that on 14 April 2014 was concluded shares transfer agreement (?Transfer Agreement") pursuant to which rights and obligations of the Company?s subsidiary - Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych with its seat in Warsaw (?Seller") resulting from the shares hold in the Company?s subsidiary ? HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. with its registered seat in Warsaw were transferred into the Company?s subsidiary - Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A. with its registered seat in Warsaw (?Buyer"). In consequence of conclusion of the Transfer Agreement, the Seller transferred to the Buyer 28,081,200 registered shares of series A about numbers from 000 002 801 till 028 084 000, each share of the nominal value 1 PLN, of the joint nominal value of 28.081.200
PLN, constituting 99.99% shares in the share capital of HGC Gretna Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (?Shares"); the book value of the shares equals to 200.373.402,60 PLN. In return for the Shares transferred into the Buyer, the Seller took up 500.000 preference shares of series B about numbers from 00 001 till 500 000, each share of the nominal value 0,10 PLN, of the joint issue price 164,679,389, from 00 001 till 500 000 numbers of joint nominal value of 50.000 PLN, constituting 50 % shares in the share capital of the Buyer. The value of the shares exceed 10% of the Company?s equity. Legal basis: § 5 section 1 point 1) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic disclosures to be made by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state (Polish Journal of Laws of 2009, No. 33, Item 259). Art. 56 item 1, point 1) of Polish Act on Public
Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies dated 29 July 2005 (Polish Journal of Laws of 2009, Nr 185, Item 1439). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Current report no 3 - 2014 Umowa przeniesienia własności akcji_PL.pdf | Umowa przeniesienia własności akcji | | | | | | | | | |
| | Current report no 3 - 2014 Shares transfer_ENG.pdf | Shares transfer | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLAS ESTATES LIMITED
(pełna nazwa emitenta)
ATLAS ESTATES LTD Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
GY1 3HB St. Peter Port, Guernsey
(kod pocztowy) (miejscowość)
Martello Court, Admiral Park PO Box 119
(ulica) (numer)
+48 22 208 07 00 +28 22 208 07 01
(telefon) (fax)
InvestorRelations@atlasestates.com www.atlasestates.com
(e-mail) (www)
N/A N/A
(NIP) (REGON)
d26xl1p

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Andrew Fox Chairman
2014-04-14 Mark Chasey Director
2014-04-14 Guy Indig Director

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26xl1p

Podziel się opinią

Share
d26xl1p
d26xl1p