Trwa ładowanie...
d3hkizs
espi

ATLAS ESTATES LTD - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. ? podjęte uchwały (8...

ATLAS ESTATES LTD - Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. ? podjęte uchwały (8/2013)

Share
d3hkizs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLAS ESTATES LTD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. ? podjęte uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited ("Spółka") niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ"), które odbyło się 29 lipca 2013 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 26 czerwca 2013 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 26 czerwca 2013 roku, uchwały o następującej treści: UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2012 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO ponowne powołanie Pana Andrew Fox jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się
następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki JEDNOMYŚLNIE UCHWALONO ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprowadzania oraz ponowne upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013. Głosowanie nad powyższymi uchwałami przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
JEDNOMYŚLNIE UCHWALONO, że Dyrektorzy będą upoważnieni do ustalenia stałej kwoty ich wynagrodzenia. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel: +44 (0) 1481 211000 Podstawa prawna: § 100 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 7), § 28 oraz § 5 ustęp 1 pkt 19) oraz 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Result of Annual General Meeting held on 29 July 2013 The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the ?Company") announces that at its Annual General Meeting (the ?AGM") held on 29 July 2013 all the resolutions as set out in the notice of AGM dated 26 June 2013 were unanimously passed. No objections were made. AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 26 June 2013, the following resolutions: IT WAS RESOLVED that the Report of the Directors and the audited Financial Statements of the Company in respect of the year ended 31 December 2012 are unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as follows: For: 41,422,570 shares, this being 88.41% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company IT WAS RESOLVED that the re-election of Mr Andrew Fox as a
Director of the Company was unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as follows: For: 41,422,570 shares, this being 88.41% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company In was noted that BDO LLP were to be considered for reappointment as auditors of the Company, to hold office from the conclusion of the AGM until the conclusion of the next meeting at which the accounts are presented to the Company and that BDO LLP were to be considered to review the interim condensed consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the period from 1 January 2013 to 30 June 2013 and to audit the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2013. IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO LLP were unanimously approved. The voting in respect of these resolutions
was as follows: For: 41,422,570 shares, this being 88.41% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED that the Directors are authorised to fix the level of their remuneration. The voting in respect of this resolution was as follows: For: 41,422,570 shares, this being 88.41% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company No other resolutions were passed. Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the Company's web site: www.atlasestates.com. Further information, please contact: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: + 48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Andre Le Prevost Tel: +44 (0) 1481 211000 Legal basis: § 100
in connection with § 38 item 1 point 7), § 28 and § 5 item 1 point 19) and 22) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions on which such information may be recognized as being equivalent to information required under the legal regulations of a state which is not an EU member state. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Current Report no 8Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2013 07 30 PL.pdf | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 29 lipca 2013 r. ? podjęte uchwały | | | | | | | | | |
| | Current Report no 8 Result of AGM_2013 07 30 ENG.pdf | Result of Annual General Meeting held on 29 July 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

| | | ATLAS ESTATES LIMITED | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLAS ESTATES LTD | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | GY1 3HB | | St. Peter Port, Guernsey | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Martello Court, Admiral Park | | PO Box 119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 208 07 00 | | +48 22 208 07 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | InvestorRelations@atlasestates.com | | www.atlasestates.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | N/A | | N/A | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Andrew Fox Chairman
2013-07-30 Mark Chasey Director

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

Podziel się opinią

Share
d3hkizs
d3hkizs