Trwa ładowanie...
d2cwwz1
espi

AWBUD - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

AWBUD - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d2cwwz1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 286 254 275 862 67 978 65 510
Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (278) (8 916) (66) (2 117)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 311) (20 041) (311) (4 759)
Zysk (strata) netto (21 038) (28 119) (4 996) (6 678)
Całkowity dochód netto (21 038) (28 119) (4 996) (6 678)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 934 3 065 1 884 728
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 843 (955) 4 712 (227)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 259) (6 104) (6 236) (1 450)
Przepływy pieniężne netto razem 1 518 (3 994) 360 (948)
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (0.26) (0.34) (0.06) (0.08)
Aktywa razem 198 411 226 545 47 842 54 626
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151 023 158 209 36 416 38 148
Zobowiązania długoterminowe 8 634 14 008 2 082 3 378
Zobowiązania krótkoterminowe 142 389 144 201 34 334 34 771
Kapitał własny 47 388 68 336 11 427 16 478
Kapitał podstawowy 82 429 82 429 19 876 19 876
Liczba akcji 82 429 460 82 429 460 82 429 460 82 429 460
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0.57 0.83 0.14 0.20
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII, kolumna 1 i 3) podano na dzień 31.12.2013 roku. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII, kolumna 2 i 4) podano na dzień 31.12.2012 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013 - korekta.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013 - korekta
Opinia biegłego rewidenta Grupa Awbud 2013.pdf Opinia biegłego rewidenta Grupa Awbud 2013
Raport biegłego rewidenta Grupa Awbud 2013.pdf Raport biegłego rewidenta Grupa Awbud 2013
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu 2013 - korekta.pdf Sprawozdanie Zarządu skonsolidowane 2013 - korekta
List Prezesa Zarządu Awbud S.A..pdf List Prezesa Zarządu Awbud S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 2014-04-14 o treści:
Plik Opis
RB12-2014 korektajednostkowegoskonsolidowraporturocznego_2013.pdf RB 12/2014 Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-14
AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d2cwwz1

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2014-04-14 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk
2014-04-14 Andrzej Wuczyński Wiceprezes Zarządu Andrzej Wuczyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Arkadiusz Mączka Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Arkadiusz Mączka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1