Trwa ładowanie...
d2cwctp

AWBUD - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

AWBUD - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2cwctp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 213 881 286 254 51 054 67 978
Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej (8 721) (278) (2 082) (66)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 763) (1 311) (1 853) (311)
Zysk (strata) netto (7 244) (21 038) (1 729) (4 996)
Całkowity dochód netto (7 244) (21 038) (1 729) (4 996)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 277 7 934 66 1 884
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 665 19 843 4 455 4 712
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 689) (26 259) (2 313) (6 236)
Przepływy pieniężne netto razem 9 253 1 518 2 209 360
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (0.88) (2.55) (0.21) (0.61)
Aktywa razem 160 201 198 411 37 586 47 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120 013 151 023 28 157 36 416
Zobowiązania długoterminowe 7 132 8 634 1 673 2 082
Zobowiązania krótkoterminowe 112 881 142 389 26 484 34 334
Kapitał własny 40 188 47 388 9 429 11 427
Kapitał podstawowy 4 121 82 429 967 19 876
Liczba akcji 8 242 946 8 242 946 8 242 946 8 242 946
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4.88 5.75 1.14 1.39
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII, kolumna 1 i 3) podano na dzień 31.12.2014 roku. Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycja XI-XVIII, kolumna 2 i 4) podano na dzień 31.12.2013 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Awbud S.A.2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Awbud S.A. 2014
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta Grupa Awbud S.A. 2014.pdf Opinia i Raport Biegłego Rewidenta Grupa Awbud 2014
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Awbud S.A 2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Awbud 2014
List Prezesa Zarządu Awbud S.A..pdf List Prezesa Zarządu Awbud S.A. 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cwctp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2015-03-23 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk
2015-03-23 Andrzej Wuczyński Wiceprezes Zarządu Andrzej Wuczyński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Arkadiusz Mączka Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Arkadiusz Mączka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cwctp

Podziel się opinią

Share
d2cwctp
d2cwctp