Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (12/2012)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (12/2012)

Share
d2s1jc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 8 lutego 2012 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę o wykonanie robót budowlano - montażowych opatrzoną datą 12 stycznia 2012 r., zawartą pomiędzy Mostostal Warszawa S.A., jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowej Hali Głównej, usytuowanej przy ul. Al. Pokoju i ul. Stanisława Lema w Krakowie. Za wykonanie przedmiotu Umowy Emitent, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 41.158.770,97 PLN, (słownie: czterdzieści jeden milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt PLN 97/100) powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to ulegnie zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, które będą dotyczyły ilości stali zbrojeniowej. Zgodnie z Umową zostały ustalone następujące kary umowne: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do
uzgodnionych w Umowie terminów realizacji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu części robót dla których uzgodniono umowny termin realizacji w harmonogramie rzeczowo - finansowym - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości ? w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto za każdy dzień zwłoki, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, d) za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji przedmiotu Umowy wywołanej przyczynami, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto za każdy dzień przerwy, e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, f) w przypadku niedotrzymania
obowiązku przedstawienia polis ubezpieczenia, nieprzedłużenia terminu ich obowiązywania lub też niedokonania przeniesienia uprawnień ? w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu powyższego obowiązku, g) w przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto, za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu powyższego oświadczenia, h) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania w inny sposób Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Inwestorem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności z powodu ujawnienia praktyk korupcyjnych po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto, 2.Łączny limit kar za opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, opóźnienia w usuwaniu wad ustala się do wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy netto. 3. Łączny limit wszystkich kar umownych jakie Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu ustala się do
wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 4. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego lub Inwestora przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową na podstawie, której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. Strony mogą dopuścić naprawienie szkody w innej formie. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego. 6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą na ogólnych zasadach wynikających z postanowień kodeksu cywilnego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

| | | AWBUD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2012-02-09 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3