Trwa ładowanie...
d36vqo1
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (6/2012)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (6/2012)

Share
d36vqo1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent podpisał z BRE Bank S.A. w Warszawie ("Bank") umowy na łączną kwotę 17.000.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych), które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, gdyż przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Największą wartość ma opisana w niniejszym raporcie Umowa z dnia 23 lutego 2011 r. wraz z Aneksem nr 2/12 z dnia 19 stycznia 2012 r. Emitent informuje, że w dniu 25 stycznia 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynął podpisany przez Bank Aneks nr 2/12 ("Aneks") do Umowy Ramowej zawartej w dniu 23 lutego 2011 r. ("Umowa"), podwyższający Emitentowi prawo do korzystania z linii gwarancyjnej w ramach limitu z maksymalnej kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) do maksymalnej kwoty 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Emitentem a Bankiem w zakresie korzystania przez Emitenta z gwarancji udzielanych
przez Bank, w ramach udostępnionej Emitentowi linii na gwarancje. Linia na gwarancje została udostępniona na okres od dnia podpisania Umowy do dnia 17 listopada 2017 r. Podwyższenie prawa do korzystania z Gwarancji w ramach limitu linii nastąpi po skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń. W ramach linii Bank udzieli Emitentowi następujących Gwarancji: a) przetargowych, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych, do maksymalnej kwoty limitu tj. 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych), b) terminowej płatności (za dostawy towarów, materiałów, usług , z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytów), do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) w złotych polskich lub w innej walucie. Umowa dopuszcza udzielanie gwarancji zabezpieczających zobowiązania jednostki zależnej Emitenta, tj. Instal - Lublin Sp. z o.o. w Lublinie. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zleceń udzielenia Gwarancji udostępnionych w ramach Umowy stanowią:
1. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, zaopatrzony w deklarację wekslową, 2. cesje na rzecz Banku wierzytelności należnych Emitentowi z zawartych kontraktów w wysokości do 100% wartości Umowy, 3. hipoteka umowna łączna na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta, 4. poręczenie udzielone przez spółkę zależną Emitenta . Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

| | | AWBUD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2012-01-25 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

Podziel się opinią

Share
d36vqo1
d36vqo1