Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie (63/2014)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie (63/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy cesji wierzytelności na zabezpieczenie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce (?Emitent?) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę cesji wierzytelności na zabezpieczenie datowaną na 14 listopada 2014 r., zawartą pomiędzy Emitentem, jako zbywcą a MAGELLAN S.A. w Łodzi (?MAGELLAN S.A.?), jako nabywcą (?Umowa?). Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych Emitent zbył na rzecz MAGELLAN S.A. wierzytelność z tytułu wynagrodzenia należnego Emitentowi od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Legnicy za wykonanie Kontraktu Nr JRP/221/P-1/04/14 zawartego w dniu 23 kwietnia 2014 r., w wysokości 17.181.764,96 zł (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) celem zabezpieczenia spłaty, między innymi, pożyczki udzielonej Emitentowi przez MAGELLAN S.A. na kwotę 15.500.000,00 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) na podstawie umowy pożyczki datowanej na 14 listopada 2014 r. zawartej pomiędzy
Emitentem, jako pożyczkobiorcą a MAGELLAN S.A., jako pożyczkodawcą (o zawarciu umowy pożyczki Emitent poinformował raportem bieżącym nr 62/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.). Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 9% wartości wierzytelności objętej Umową, nie więcej niż równowartość 200.000,00 EUR na datę zawarcia Umowy, za brak powiadomienia MAGELLAN S.A. o zapłacie kwoty zbytej wierzytelności na inny rachunek niż wskazany w zawiadomieniu o cesji i nieterminowe przekazanie takiej wpłaty na rachunek MAGELLAN S.A. jako nabywcy, z prawem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d1odsjk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2014-11-18 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk