Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy pożyczki (62/2014)

AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy pożyczki (62/2014)
Share
d10b8ga

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy pożyczki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce (?Emitent?) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. otrzymał obustronnie podpisaną umowę pożyczki datowaną na 14 listopada 2014 r., zawartą pomiędzy Emitentem, jako pożyczkobiorcą a MAGELLAN S.A. w Łodzi (?MAGELLAN S.A.?), jako pożyczkodawcą (?Umowa?). Na podstawie Umowy i na warunkach w niej określonych MAGELLAN S.A. udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w wysokości 15.500.000,00 złotych (?Pożyczka?). Pożyczka zostanie postawiona do dyspozycji Emitenta po ustanowieniu na rzecz MAGELLAN S.A. zabezpieczeń spłaty Pożyczki oraz przedstawieniu do MAGELLAN S.A. dokumentów wskazanych w Umowie. Pożyczka będzie wypłacana w transzach, w okresie od listopada 2014 r. do sierpnia 2015 r., na podstawie wniosków Emitenta. Limit wartości poszczególnych transz Pożyczki określa Umowa. Spłata transz Pożyczki następować będzie przez cesję wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Emitentowi od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Legnicy za wykonanie
Kontraktu Nr JRP/221/P-1/04/14 zawartego w dniu 23 kwietnia 2014 r. Prowizja z tytułu uruchomienia transzy Pożyczki wynosi 0,3% wartości danej transzy. Odsetki karne naliczane od niespłaconej wartości Pożyczki zostały określone na poziomie 1,5-krotności odsetek ustawowych. Umowa przewiduje karę umowną w kwocie 2.000,00 złotych za brak przedstawienia przez Emitenta w terminie informacji o jego sytuacji finansowej (bilans, RZiS) z prawem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Emitent uznaje Umowę za znaczącą, gdyż wartość Umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d10b8ga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2014-11-18 Mariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu Mariusz Jędrzejczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga