Trwa ładowanie...
d2h447f
espi

AZOTY TARNÓW - Obroty z firmą Mitsui na wartość umowy znaczącej (10/2011)

AZOTY TARNÓW - Obroty z firmą Mitsui na wartość umowy znaczącej (10/2011)
Share
d2h447f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obroty z firmą Mitsui na wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 lutego 2011 roku podpisana została pomiędzy Emitentem a firmą Mitsui&Co. Deutschland z Niemiec (dalej: Sprzedający) umowa na zakup fenolu.Przedmiotowa umowa ma obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i przewiduje zakup przez Emitenta od Sprzedającego fenolu w w/w okresie, według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.Warunki zawartej umowy nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.Szacunkowa wartość netto jaka wynika z podpisanej umowy wynosi około 58,5 mln PLN. Jest to jednocześnie umowa o najwyższej wartości spośród umów zawartych przez Emitenta ze Sprzedającym (jak i Grupą Kapitałową Azoty Tarnów, a Grupą Mitsui) w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów a Grupą Mitsui w w/w okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z w/w umowy, wynosi około
115,6 mln PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
d2h447f

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
2011-02-03 Franciszek Bernat Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h447f

Podziel się opinią

Share
d2h447f
d2h447f