Trwa ładowanie...
d41tmao

AZOTY TARNÓW - Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. (109/2011)

AZOTY TARNÓW - Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. (109/2011)

Share
d41tmao

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 109 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 7 grudnia 2011 roku podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym. Wyżej wymieniony kredyt, udzielony na okres od 1 października 2010 roku do 30 września 2014 roku, jest powiązany ze strukturą cash poolingu wirtualnego, co pozwala na dodatkową optymalizację w zakresie przychodów i kosztów odsetkowych, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących. Dotychczasowe aneksowanie kredytu miało miejsce w związku ze zmianami w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta ? od 30 marca 2011 roku rozszerzono usługę kredytu w rachunku bieżącym w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów i Grupie Kapitałowej ZAK S.A. do kwoty 100 mln zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2011 z 30 marca 2011 roku. W związku z nabyciem przez Emitenta 66% udziałów Zakładów Chemicznych Police S.A.
(dalej: ZCH POLICE SA), na mocy wyżej wymienionego aneksu, zawartego w dniu 7 grudnia 2011 roku, Bank na wniosek Azotów Tarnów zwiększył kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN do wysokości 250 mln zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej, przy czym pierwsze uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym dla ZCH POLICE SA może zostać przeznaczone na całkowitą spłatę pożyczki udzielonej ZCH POLICE SA przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. Okres wykorzystania i okres spłaty kredytu upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, tj. z dniem 30 września 2014 r. z zastrzeżeniem, że kredyt będzie udostępniany na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy po pozytywnej weryfikacji przez Bank oceny sytuacji ekonomiczno ? finansowej spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. W przypadku spółki ZCH POLICE SA kredyt udostępniony na cały okres finansowania do 30 września 2014, pod dodatkowym warunkiem ustalenia harmonogramu spłaty
sublimitu do 30 marca 2013 roku. Emitent, działając jako Agent Umowy w ramach udzielonych upoważnień przez Kredytobiorców, tj. spółki zależne, ponosi pełną nieograniczoną odpowiedzialność solidarną za spłatę całości zobowiązań wynikających z kredytu, niezależnie od tego przez którego z Kredytobiorców zostały wykorzystane środki kredytu, składające się na wymagalne zobowiązanie w ramach przyznanych sublimitów. Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w realizacji planu restrukturyzacji finansowania powiększonej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Emitent jako Agent Umowy ma możliwość zarządzania sublimitami kredytu w rachunku bieżącym, co pozwala na ich elastyczne wykorzystanie w zależności od zmian zapotrzebowania na finansowanie w ramach poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz.
1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tmao

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@azoty.tarnow.pl | | www.azoty.tarnow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2011-12-07 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tmao

Podziel się opinią

Share
d41tmao
d41tmao