Trwa ładowanie...
d4gh17e

AZOTY TARNÓW - Zawarcie znaczącej umowy (7/2011)

AZOTY TARNÓW - Zawarcie znaczącej umowy (7/2011)

Share
d4gh17e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 19 stycznia 2011 roku podpisana została pomiędzy Emitentem a firmą Brenntag International Chemicals z Niemiec (dalej: Sprzedający) umowa na zakup fenolu.Przedmiotowa umowa ma obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i przewiduje zakup przez Emitenta od Sprzedającego fenolu w w/w okresie, według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.Warunki zawartej umowy nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej szacunkowa wartość netto wynosi około 146,9 mln PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Jest to jednocześnie umowa o najwyższej wartości zawarta przez Emitenta ze Sprzedającym (jak i Grupą Kapitałową Azoty Tarnów, a Grupą Brenntag) w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość obrotów pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów a Grupą Brenntag w
tym okresie, wraz z szacunkową wartością jaka wynika z w/w umowy, wynosi około 232,6 mln PLN, co również stanowi kryterium do uznania sumy umów za wartość znaczącą, przy czym jedynie umowa z dnia 19 stycznia 2011 roku spełnia samodzielnie opisane wyżej kryterium umowy znaczącej.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 637-07-81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@azoty.tarnow.pl | | www.azoty.tarnow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2011-01-19 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gh17e

Podziel się opinią

Share
d4gh17e
d4gh17e